Level 20
Level 21

New level


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
MRI Scanner (n)
MRI扫描仪 MRI sǎomiáo yí
Trial (n)
试验 shì yàn
Crippled (adj)
残疾的 cán jí de
Claustrophobia (n)
幽闭恐惧症 yōu bì kǒng jù zhèng
Escort (n)
陪同 péi tóng
Appointment (n)
约定 yuē dìng
Revelation (n)
启示 qǐ shì
Arthritis (n)
关节炎 guān jié yán
Loosened (adj)
分散的 fēn sàn de
Manipulate (v)
操纵 sāo zòng
Adapt (v)
改编 gǎi biān
Watchful (v)
注意的 zhù yì de
Radiology (n)
放射学 fàng shè xué
Cafeteria (n)
自助餐厅 zì zhù cān tīng
Miserable (adj)
悲惨的 bēi cǎn de
Bounce (v)
弹起 tán qǐ
Jolly (adj)
愉快的 yú kuài de
Sullen (adj)
不高兴的 bù gāo xìng de
Devour (v)
毁灭 huǐ miè
Exceptional (adj)
期待 qī dài
Overtake (v)
赶上 gǎn shàng
Distortion (n)
变形 biàn xíng
Insult (n)
侮辱 wú rǔ
Livelihood (n)
生计 shēng jì
Exhausting (adj)
使人精疲力尽的 shǐ rén jīn pí lì jìng de
Disgrace (n)
耻辱 chǐ rǔ
Utter (v)
表达 biǎo dá
Obligation (n)
义务 yì wù
Imply (v)
暗示 an shi
Alzheimer's disease
老年痴呆症 lǎo nián chī dāi zhèng
Along the way (phrase)
沿途 yan tu