Level 19 Level 21
Level 20

New level


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Walker [walking frame] (n)
助步器 Zhù bù qì
Fold (v)
折叠 zhé dié
Fasten (v)
系牢 jì láo
Seat belt (n)
安全带 ān quán dài
Buckle (n)
皮带扣 pí dài kòu
Waist (n)
腰 yāo
Care giver (n)
护理者 hù lǐ zhě
Warp speed (slang)
飞行速度 feī xíng sù dù
Pace (n)
踱步 duó bù
Grumbling (adj)
出怨言的 chū yuàn yán de
Effortless (adj)
不费力气的 bu fei li qi de
Rush (v)
冲 chōng
Shame (v)
使丢脸 shǐ diū liǎn
Keep up with (phrase)
赶得上 gǎn de shàng
Hip (n)
臀部 tún bù
Drop someone off (phrase)
放弃某人 fàng qì mǒu rén
Lobby (n)
大厅 dà tīng
Suite (n)
家具 jiā jù
Vending machine (n)
自动贩卖机 zì dòng fàn mài jī
Irritable (adj)
急躁的jí zào de
Wash over (phrase)
溅泼 jiàn pō
Takes its toll (phrase)
造成损失 zào chéng sǔn shī
Flat-out (phrase)
直率的 zhí shuài de
Black-and-Blue (phrase)
遍体鳞伤的 biàn tǐ lín shāng de
Going on (phrase)
进行;发生 jìn xíng;fā shēng
Hold it together (phrase)
团结起来 tuán jié jiù shì lì liàng
Amid (prep)
在......过程中 zài...guò chéng zhōng
Circumstances (n)
情况 qíng kuàng
Gown (n)
长袍 cháng páo
Venture (v)
敢于 gan yu
Make it up (phrase)
弥补 , 赔偿 Míbǔ, Péicháng