Level 1 Level 3
Level 2

New level


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hosted (v)
主持 zhǔ chí
Professional (n)
专业人员 zhuān yè rén yuán
Designer {clothes} (adj)
设计师 shè jì shī
Briefcase (n)
公文包 gōng wén bāo
Acknowledge (v)
承认;致谢 chéng rèn ;zhì xiè
Minor (adj)
次要的;较小的 cì yào de ;jiào xiǎo de
Dipping (v)
落下的 luò xià de
Wildly (adv)
疯狂的 fēng kuáng de
Rush (v)
冲 chōng
Indicator (n)
指示器 zhǐ shì qì
Stream (v)
涌进 yǒng jìn
Tension (n)
张力 zhāng lì
Gripping (v)
扣人心弦的 kòu rén xīn xián de
(Un)remarkable (adj)
显著的 xiǎn zhù de
Intent (n)
意图 yì tú
Strap (n), Strap (v)
皮带(n);约束(v)pí dài;yuē shù
Psychologist (n)
心理学家 xīn lǐ xué jiā
Earthly reason (phrase)
世俗的原因 shì sú de yuán yīn
Tragedy (n)
悲剧 bēi jù
Settled (adj)
稳定的 wěn dìng de
Immediately (adv)
立即 lì jí
Bump (v)
碰撞 pèng zhuàng
Experienced (adj)
有经验的 yǒu jīng yàn de
Communal (adj)
公共的 gōng gòng de
Unworthy (adj)
不值得的 bú zhí dé de
Dump (v)
倾倒 qīng dǎo
Guilt (n)
犯罪;内疚 fàn zuì ;nèi jiù
Grief (n)
悲痛 bēi tòng
Fault (n)
错误;故障 cuò wù ;gù zhàng
Doubt (v/n)
怀疑 huái yí