Level 18 Level 20
Level 19

New level


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Banging (n)
猛敲 měng qiāo
Afterwards (adv)
之后 zhī hòu
Tube (n)
管子 guǎn
(medical) Test (n)
实验 shí yàn
Rise [wake up] (v)
上升 shàng shēng
Dawn (n)
黎明 lí míng
Vanish (v)
消失 xiāo shī
Reflect (v)
反射 fǎn shè
Impatience (n)
急躁 jí zào
Park (v)
停放 tíng fàng
Assume (v)
承担 chéng dān
Plastic (n)
塑料 sù liào
Occasional (adv)
偶然的 ǒu rán de
Bursts (n)
爆发 bào fā
Genuine (adj)
真实的 zhēn shí de
Recall (v)
召回 zhào huí
Necessary (adj)
必要的 bì yào de
Testy (adj)
易怒的 yì nù de
Accompany (v)
陪伴 péi bàn
Technician (n)
技术员 jì shù yuán
Hop [jump] (adv)
跳跃 tiào yuè
Gymnast (n)
体操运动员 tǐ cāo yùn dòng yuán
Stiffness (n)
僵硬 jiāng yìng
Skip (v)
跳过 tiào guò
Wonder (v)
猜想 cāi xiǎng
Sink (v)
下沉 xià chén
Abuse (n)
滥用 làn yòng
Complaint (n)
抱怨 bào yuàn
Physically spent (phrase)
物理花费 wù lǐ huā fèi
Blessedly (adv)
幸福地 xìng fú dì
Resist (v)
抵抗 dǐ kàng