Level 17 Level 19
Level 18

New level


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
plain (adj)
平的 píng de
plasma TV (n)
等离子电视 děng lí zǐ diàn shì
symbol (n)
象征, 标志 xiang zheng,biao zhi
destructive (adj)
破坏性的 po huai xing de
addiction (n)
上瘾 shang yin
financial (adj)
财务的 cai wu de
alter (v)
改变 gai bian
impart (v)
传授chuan shou
questionable (adj)
可疑的 ke yi de
conspicuous (adj)
明显的 ming xian de
woes (n)
困境 kun jing
item (n)
条款, 项目 tiao kuan xiang mu
mute (v)
使...柔和 shi rou he
digitally (adv)
数字化地 shu zi hua di
typically (adv)
典型地 dian xing di
recognize (v)
认出 ren chu
subconsciously (adv)
潜意识地 qian yi shi di
portray (v)
描绘 miao hui
territory (n)
领土 ling tu
jeopardize (v)
危害 wei hai
rehabilitation {rehab} (n)
复原 fu yuan
symptom (n)
症状 zheng zhuang
extrinsic (adj)
非本质的 fei ben zhi de
numerous (adj)
很多的 hen duo de
possessed (adj)
拥有的 yong you de
sturdy (adj)
强壮的 qiang zhuang de
realistic (adj)
现实的 xian shi de
expectation (n)
期待 qi dai
discrepancy (n)
矛盾 mao dun
reap (v)
收获 shou huo
invaluable (adj)
无价的 wu jia de
inextricably (adv)
不可分割地 bu ke fen ge di