Level 15 Level 17
Level 16

New level


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
local (adj)
当地的 dāng dì de
drug (n)
药 yào
issues (n)
问题 wèn tí
destroy (v)
破坏 pò huài
resource (n)
资源 zī yuán
insist (v)
坚持 jiān chí
afford (v)
给予,提供 jí yǔ,tí gòng
expect (v)
期望 qī wàng
consumer (n)
消费者 xiāo fèi zhě
identity (n)
身份 shēn fèn
attitude (n)
态度 tài dù
participant (n)
参与者 cān yù zhě
habit (n)
习惯 xí guàn
alcohol (n)
酒精 jiǔ jīng
TV program/show (n)
电视节目 diàn shì jié mù
motivations (n)
动机(复数)dòng jī(fù shù)
disconnect (v)
使分离 shǐ fēn lí
acquire (v)
获得 huò dé
evidence (n)
证据 zhèng jù
in spite of (adv)
尽管 jǐn guǎn
wasteful (adj)
浪费的 làng fèi de
target (v)
目标 mù biāo
satisfied (adj)
感到满意的 gǎn dào mǎn yì de
wisdom (n)
智慧 zhì huì
consumption (n)
消耗 xiāo hào
scholar (n)
学者 xué zhě
advertising (n)
广告 guǎng gào
amusing (adj)
有趣的 yǒu qù de
materialistic (adj)
唯物主义的 wéi wù zhǔ yì de
represent (v)
代表 dài biǎo
record (v)
记录 jì lù
deal with (phrase)
处理 chǔ lǐ