Level 14 Level 16
Level 15

New level


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
automatic (adj)
自动 Zìdòng
anthropologist (n)
人类学家 Rénlèi xué jiā
diplomat (n)
外交官 Wàijiāo guān
snappy (adj)
瞬间 Shùnjiān
frustrations (n)
挫折 Cuòzhé
spoil (v)
溺爱 Nì'ài
isolated (adj)
隔离的 Gélí de
merely (adv)
仅仅 Jǐnjǐn
focus (n)
焦点 Jiāodiǎn
obsession (n)
困扰 Kùnrǎo
opinionated (adj)
自以为是 Zìyǐwéishì
cling (v)
依偎 Yīwēi
stereotype (n)
铅板 Qiān bǎn
reinforce (v)
加强 Jiāqiáng
negotiate (v)
谈判 Tánpàn
appetite (n)
食欲 Shíyù
tolerate (v)
容忍 Róngrěn
morals (n)
德 Dé
strategy (n)
战略 Zhànlüè
minimize (v)
最小化 Zuìxiǎo huà
beware (v)
谨防 Jǐnfáng
nostalgia (n)
怀旧之情 Huáijiù zhī qíng
welfare (n)
福利 Fúlì
gender (n)
性别 Xìngbié
idolize (v)
偶像化 Ǒuxiàng huà
idealized (adj)
理想化 Lǐxiǎng huà
accommodation (n)
住宿 Zhùsù
boost (v)
促进 Cùjìn
landlord (n)
房东 Fángdōng
staff (n)
员工 Yuángōng
rewarding (adj)
奖励 Jiǎnglì
enriching (adj)
丰富 Fēngfù