Level 12 Level 14
Level 13

New level


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
expect (v)
预料 Yùliào
abroad (adv)
国外 Guówài
effort (n)
功夫 Gōngfū
term (n)
术语 Shùyǔ
psychologist (n)
心理学家 Xīnlǐ xué jiā
reaction (n)
反应 Fǎnyìng
experiment (v)
实验 Shíyàn
process (n)
处理 Chǔlǐ
positive (adj)
正面 Zhèngmiàn
negative (adj)
负 Fù
emotions (n)
情绪 Qíngxù
behavior (n)
行为 Xíngwéi
cultural (adj)
文化 Wénhuà
challenging (adj)
挑战 Tiǎozhàn
particularly (adv)
尤其 Yóuqí
variety (n)
品种 Pǐnzhǒng
situation (n)
情况 Qíngkuàng
surroundings (n)
环境 Huánjìng
unique (adj)
独特 Dútè
vary (v)
变化 Biànhuà
psychological (adj)
心理 Xīnlǐ
confusion (n)
混乱 Hǔnluàn
expectation (n)
期望 Qīwàng
international (adj)
国际 Guójì
unsure (v)
不确定 Bù quèdìng
assist (v)
助攻 Zhùgōng
context (n)
上下文 Shàngxiàwén
neighborhood (n)
邻里 Línlǐ
courageous (adj)
勇敢 Yǒnggǎn
radio (n)
无线电 Wúxiàndiàn
institution (n)
机构 Jīgòu
custom (n)
习惯 Xíguàn