Level 10 Level 12
Level 11

New level


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
annoying (adj)
恼人的 Nǎorén de
assisted living (phrase)
辅助生活 Fǔzhù shēnghuó
existence (n)
存在 Cúnzài
response (n)
反应 Xiǎngyìng
distress (n)
愁苦 Chóukǔ
overload (v)
超载 Chāozài
nervous system (n)
神经系统 Shénjīng xìtǒng
roller coaster (n)
过山车 Guòshānchē
illustration (n)
图像 Túxiàng/例证 Lìzhèng
display (v)
显示 Xiǎnshì/陈列 Chénliè
maximum (adj)
最大 Zuìdà
(online) network (n)
(在线) 网络 (Zàixiàn) wǎngluò
(online) site (n)
网站 Wǎngzhàn
handle [tolerate] (v)
应付 Yìngfù
management (n)
管理 Guǎnlǐ
tip [advice] (n)
小建议 xiǎo jiàn yì
cut in front of (phrase)
插队 chā duì
watch out! (phrase)
小心 xiǎo xīn
refreshed (adj)
恢复精神的 huīfùjīngshénde
alert (adj)
警惕的 Jǐngbàode
dissolve (v)
溶解 Róngjiě
numerous (adj)
众多 Zhòngduō
breast cancer (n)
乳腺癌 Rǔxiàn ái
during (prep)
在..期间 zài ..qī jiān
runner's high (phrase)
跑步者的愉悦 pǎobùzhědeyúyuè
dullness (n)
迟钝 chí dùn 暮气 Mùqì
caffeine (n)
咖啡因 Kāfēi yīn
interfere (v)
干扰 Gānrǎo
blood pressure (n)
血压 xuè yā
cut back on (phrase)
削减 xuē jiǎn
cold turkey (phrase)
停止坏习惯 tíngzhǐhuàixíguàn
stressed-out (phrase)
极度焦虑的 jí dù jiāo lǜ de