Level 9 Level 11
Level 10

New level


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
retire (v)
退休 tuì xiū
heaven (n)
天堂 tiān táng
concern (n)
担心 dān xīn
arise (v)
上升 shàng shēng
intense (adj)
强烈的 qiáng liè de
perhaps (adv)
可能 kě néng
violent (adj)
残暴的 cán bào de
performance [outcome] (n)
结果 jié guǒ
perfect (adj)
完美的 wān měi de
depend (v)
依靠 yī kào
harmful (adj)
有害的 yǒu hài de
react (v)
反应 fǎn yìng
rather [instead] (cnj)
而不是 ér bú shì
chemical (n)
化学制品 huà xué zhì pǐn
anxiety (n)
焦虑 jiāo lǜ
entire (adv)
全部的 quán bù de
reduction (n)
减小 jiǎn xiǎo
direct (n)
直的 zhí de
recommend (v)
推荐 tuī jiàn
efficient (adj)
效率高的 xiào lǜ gāo de
anxious (adj)
焦虑的 jiāo lǜ de
consumption (n)
消费 xiāo fèi
avoid (v)
避免 bì miǎn
balanced (adj)
平衡的 píng héng de
diet (n)
饮食 yǐn shí
deep-rooted (phrase)
根深蒂固的 gēn shēn dì gù de
damage (v)
损害 sǔn hài
psychologically (adv)
心理上地 xīn lǐ shàng de
according to (v)
根据 gēn jù
regular (adj)
规律的 guī lǜ de
productivity (n)
生产力 shēng chǎn lì
complicated (adj)
复杂的 fù zá de