Level 2
Level 1

New level


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Remain (v)
保持 bǎo chí
Calm (adj)
平静的 píng jìng de
Suddenly (adv)
突然的 tū rán de
Engine (n)
引擎 yǐn qíng
Out of order (phrase)
发生故障 fā shēng gù zhàng
System (n)
系统 xì tǒng
Fuel (n)
燃料 rán liào
On board (phrase)
在飞机上 zài fēi jī shàng
Rough (adj)
粗糙的 cū cāo de
Touch down [Land] (phrase)
着陆 zhuó lù
Crash (v)
坠毁 zhuì huǐ
(Water/Fuel) Tank (n)
槽 cáo
Pale (adj)
苍白的 cāng bái de
Exception (n)
例外 lì wài
Faith (n)
信念 xìn niàn
A couple of (phrase)
夫妇 fū fù
Row (n)
行;排 háng ;pái
Still (adj)
静止的 jìng zhǐ de
Even [Level] (adj)
平坦的 píng tǎn de
Source (n)
来源 lái yuán
Stare (v)
凝视 níng shì
Sense (v)
感觉 ɡǎn jué
Flash (v)
闪光 shǎn guāng
Recently (adv)
最近的 zuì jìn de
Report (v)
报告 bào gào
Protect (v)
保护 bǎo hù
Survive (v)
幸存 xìng cún
Track (v)
追踪 zhuī zōng
Emotionally (adv)
感情上 gǎn qíng shàng
Physically (adv)
身体上 shēn tǐ shàng
Leather (n)
皮革 pí gé