Level 2
Level 1

New level


183 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
breakfast
อาหารเช้า
get up
ตื่นนอน
go to school
ไปโรงเรียน
have lunch
ข้าวเที่ยง
go to bed
เข้านอน
get washed
การชำระล้าง
do my homework
ทำการบ้าน
get dressed
สวมใส่
go home
กลับบ้าน
have dinner
ข้าวเย็น
watch TV
ดูโทรทัศน์
surf the web
ท่องโลกอินเตอร์เน็ต
go swimming
ไปว่ายน้ำ
collect things
สะสมสิ่งของ
instrument
อุปกรณ์
go shopping
ไปซื้อของ
text message
ส่งข้อความ
hang out
สังสรรค์
drums
กลอง
musical instrument
เครื่องดนตรี
souvenirs
ของที่ระลึก
untidy
ไม่เป็นระเบียบ
computer games
เกมคอมพิวเตอร์
noise
เสียงดัง
ice cream
ไอศกรีม
T-shirt
เสื้อยืด
information
ข้อมูล
idea
ความคิด
money
เงิน
photos
รูปถ่าย
blogs
บล็อก
game
เกม
a magazine
นิตยสาร
stories
เรื่องราว
lay the table
จัดโต๊ะ
tidy your room
ทําความสะอาดห้อง
put out the rubbish
เอาขยะมาทิ้ง
walk the dog
พาสุนัขออกมาเดิน
clear the table
ทําความสะอดาดโต๊ะ
make breakfast
ทําอาหารเช้า
wash the dishes
ล้างจาน
make your bed
จัดที่นอน
park
ที่จอดรถ
fast-food
อาหารเร่งด่วน
restaurant
ร้านอาหาร
sports centre
ร้านขายอุปกรณ์กีฬา
shop
ร้านค้า
cinema
ภาพยนต์
train station
สถานีรถไฟ
museum
พิพิธภัณฑ์
ride a bike
ขี่มอเตอร์ไซด์
do karate
คาราเต้
wakes up
ตื่นขึ้น
puts up
สวมใส่
stand up
ยืนขึ้น
sit down
นั่งลง
takes off
ถอดออก
host
เจ้าบ้าน
shy
ขี้อาย
friendly
เป็นมิตร
cheerful
ที่ทําให้รู้สึกสดชื่น
generous
ฉลาด
lazy
ขี้เกียจ
loyal
ซื่อสัตย์
funny
สนุก
car
รถยนต์
ship
เรือ
plane
เครื่องบิน
motorbike
รถมอเตอร์ไซด์
bus
รถโดยสารประจําทาง
train
รถไฟ
helicopter
เฮลิคอปเตอร์
bicycle(bike)
จักรยาน
boat
เรือ
lorry
รถบรรทุก
loud music
เพลงดัง
a birthday cake
เค้กวันเกิด
adults
ผู้ใหญ่
posters
แผ่นโฆษณา
flowers
ดอกไม้
sandwiches
แซนวิช
birthday cards
การ์ดวันเกิด
gate
ประตู
passport control
ผู้กํากับดูแลหนังสือดูแล
pilot
นักบิน
check-in
ลงทะเบียน
baggage reclaim
เรียกกระเป๋า
flight attendant
พนักงานตอนรับบเครื่องบิน
runway
ทางขึ้นลงของเครื่องบิน
eat
กิน
cry
ร้องไห้
go
ไป
stay
อยู่
have
มี
leave
ทอดทิ้ง
arrive
มีใช้
see
มอง
wait
รอ
find
หา
listen
ฟัง
fantastic
มหัศจรรย์
problem
ปัญหา
journey
การเดินทาง
swimming
ว่ายน้ํา
amazing
น่าประหลาดใจ
airport
สนามบิน
flight
เที่ยวบิน
terrible tarffic
การจราจรติดขัด
motorway
ทางด่วน
fortunately
อย่างโชคดี
departure time
เวลาออกจากสนามบิน
passport
หนังสือเดินทาง
hungry
หิว
thirsty
ที่กระหายน้ํา
cancelled
ยกเลิก
midnight
เที่ยงคืน
suitcases
กระเป๋าเดินทาง
rode
ขี่
ride
ขี่
incredible
ซึ่งไม่น่าเชื่ิอ
months
เดือน
seasons
ฤดู
years
ปี
also
ด้วย,เช่นเดียวกัน
always
ประจํา
appearance
ลักษณะภายนอก, การปรากฏตัว
Arabic
ภาษาหรืออักขระอาหรับ
argue
โต้เถียง
art
ศิลปะ
beach
ชายหาด
brush
ปัด
catch
จับ
cereal
ธัญพืช
charity
จิตกุศล การกุศล
cheeky
ที่ไม่เคารพ
clear
กลายเป็นชัดเจน
come on
มาเลย
dish
จาน
evening
ตอนเย็น
exchange
การแลกเปลี่ยน
father
พ่อ
find out
หา
fire
ไฟ
hip-hop
แนวดนตรีฮิปฮอป
headphones
หูฟัง
honest
ซื่อตรง
laugh
ทําให้หัวเราะ
lay the table
จัดโต๊ะ,ปูโต๊ะ
lose
พ่ายแพ้,
lovely
น่ารัก
meet
ชุมนุม
mp3 player
เครื่องเล่นmp3
pay
จ่าย
personality
บุคลิกลักษณะ
project
แผนงาน
roast
ย่าง
sausage
ไส้กรอก
secret
เป็นความลับ
share
ใช้ร่วมกัน
short
สั้น
smile
ยิ้ม
annoyed
ที่รําคาญ
antelope
สัตว์จําพวกที่มีเขาเป็นเกลียว
awesome
ดีเลิศ
badly
ไม่มีความสุข
balcony
ระเบียง
battery
แบตเตอรี่
bowl
ชาม
camp
ค่าย
candle
เทียน
chalet
กระท่อมเล็กๆ
classmate
เพื่อนร่วมชั้นเรียน
coach
ครูฝึกกีฬา
contest
การแข่งขัน
departure
การแตกต่างจากปกติ หรือที่คาดไว้
disaster
ความพินาศ
expect
คาดว่า
flat
ที่ราบ,
fortunately
อย่างโชคดี
queue
ลําดับ
uncomfortable
อึดอัด
unfortunately
น่าเสียดาย
Zambia
ชื่อสาธารณรัฐในตอนใต้ของแอฟริกา