Level 4 Level 6
Level 5

5. ECOLOGY


69 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ecological
مربوط به بوم شناسى (در رابطه با ارتباط موجودات زنده با یکدیگر و محیط اطراف خود)
ecologist
بوم شناس
ecosystem
اکوسیستم (یک جامعۀ زیستی از موجودات زندۀ در تعامل و محیط فیزیکی آن ها)
balance (of nature)
توازن (مربوط به طبیعت)
ecosphere (biosphere)
زیست‌کره، بخش قابل زندگى کرۀ زمين
ecocide
تخریب محیط طبیعی (به ویژه به طور اتفاقی)
preservation
حراست، نگهداری، حفظ (منابع طبیعی)
fauna
مجموعه گونه‌های جانوری‌ یک منطقۀ جغرافیایی یا یک دورۀ معین
flora
مجموعه گونه‌های گیاهی‌ یک منطقۀ جغرافیایی
rain forest
جنگل های انبوه مناطق گرمسيری و پر باران
food chain
زنجیرۀ غذایی (حلقه‌های زنجیره ایِ وابستگی غذایی همۀ موجودات زنده به یکدیگر)
environment
محیط زیست، دور و بر
environmental
محیطی، مربوط به محیط زیست
environmentalist
طرفدار حفظ منابع طبیعی
acid rain
باران اسیدی (ترکیب گرد و غبار اسیدی شامل اکسید گوگرد و اکسیدهای نیتروژن حاصل از سوزاندن سوخت های فسیلی با آب باران)
greenhouse effect
اثر گلخانه ای (تأثیر مستقیم گازهای گلخانه‌ای موجود در جوِ یک سیاره روی سطح آن، به-عبارتی گرم شده بیش از حد پرتوهای موجود، با جذب تابش فروسرخ خورشیدی و دگرگونی آب‌وهوا)
ozone layer (ozonosphere)
لایۀ اوزون (لایۀ در برگیرندۀ کره زمین و عامل تبدیل پرتوهای فرابنفش به پرتوهای فروسرخ)
ultraviolet radiation
اشعۀ فرابنفش (موجی در گسترۀ امواج الکترومغناطیسی با طول موجی کوتاه تر از نور مرئی، با کاربرد در ضدعفونی آب، تجهیزات پزشکی، لوازم صنعتی و ...)
pollution
آلودگی
pollution free
بدون آلودگی
pollutant
آلاینده، آلوده کننده
noxious (toxic)
مضر، مهلک (سمی)
fumes
دود، بخار، گاز
waste
دور ریختنی، اتلاف (زائد)
waste heat
گرمای زائد (ناشی از ماشین یا هر فرآیند دیگر مصرف کنندۀ انرژی)
solid waste
پسماند یا مواد زائد جامد
sewage (waste water)
فاضلاب، پس آب
domestic sewage
فاضلاب خانگی
sewage plant
فاضلاب تأسیسات
abate (reduce)
فروکش کردن، کاستن
abound
وفور داشتن
air monitoring
نظارت بر جریان هوا
alternative
متناوب (اسم: جای گزین)
atmosphere
هوا، جو
carbon
ذغال خالص، کربن
dioxide
دی اکسید، دارای دو اکسید
coal
زغال سنگ، زغال
coalification
فرآیند تبدیل بقایای گیاهان به زغال سنگ
deforest
جنگل زدایی
desertification
بیابان زایی
deteriorate
بدتر شدن، رو به زوال گذاشتن
disposal
دفع، از بین بردن، دور انداختن
drought
خشکی، خشک سالى
solar energy
انرژی خورشیدی
tidal energy
انرژی جزر و مدی (عامل تبدیل انرژی حاصل از جذر و مد به اشکال مفید توان، به ویژه برق)
fuel-efficient
کم مصرف (اتومبیل، موتور و ...)
flood
سیل، طوفان
fossil fuel
سوخت فسیلی
garbage
فضولات، آشغال خاک روبه، زباله
gas
گاز، بخار (بنزین)
global warming
گرمایش زمین
global (warming) effect
اثر گرمایش جهانی (تغییرات زیست محیطی و اجتماعی که (به طور مستقیم یا غیرمستقیم) توسط فعالیت های انسانی و انتشار گازهای گلخانه ای ایجاد می شود)
litter/trash garbage
زباله-خاکروبه
long-term climatic change
تغییرات اقلیمی بلند مدت
melt
ذوب شدن
noise pollution
آلودگی صوتی
non-renewable
غیر قابل احیاء
purify
پالایش کردن، خالص سازی
recycle
بازیافت
rush hour
ساعت شلوغی (زمان اوج ترافیک روزانه)
soil pollution
آلودگی خاک
traffic jam
راه بندان
trash bag
کیسه زباله
upper atmosphere
اتمسفر بالا (مرز بین فضا و اتمسفر یا جو زمین)
water pollution
آلودگی آب (عدم خلوص، ناپاکى)
water shortage
کمبود آب
wildness
طبیعی و دست نخورده
wilderness
بيابان، سرزمين نامسکون و رام نشده
zero emission
فاقد آلایندگی