Level 2 Level 4
Level 3

3. GEOGRAPHY


46 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
geographer
جغرافی دان (دانشمندی با محدودۀ مطالعاتیِ جغرافیا، محیط طبیعی زمین و جامعۀ انسانی)
hemisphere
نیم کره
northern hemisphere
نیم کرۀ شمالی
southern hemisphere
نیم کرۀ جنوبی
eastern hemisphere
نیم کرۀ شرقی
western hemisphere
نیم کرۀ غربی
parallel
خط موازی، مدار (دایره‌های فرضی به موازات خط استوا بر روی کرۀ جغرافیا)
latitude
عرض جغرافیایی (مختصات مکانی یک نقطۀ جغرافیایی براساس فاصله اش از خط استوا)
temperate latitudes
عرض های معتدل (عرض های میانیِ بین مناطق گرمسیری و قطب جنوب)
longitude
طول جغرافیایی (مختصات مکانی یک نقطۀ جغرافیایی براساس فاصله اش از نصف النهار مبداء)
horizon
افق، خط افق (خط آشکار جدا کنندۀ آسمان از زمین در همۀ جهات)
equator
ناحيۀ استوايى، خط استوا (خط فرضیِ تقسیم کنندۀ کرۀ زمین به دو بخش شمالی و جنوبی)
tropic
گرمسیری (نواحى گرمسيرى بين دو مدار شمال و جنوب استوا)
Arctic
قطب شمال، شمالى، مربوط به قطب شمال (سرد)
Antarctic (Antarctica)
قطب جنوب، مربوط به قطب جنوب (قاره ای در اطراف قطب جنوب)
expedition
سفر (معمولاً سفر بلند مدت برای پژوهش علمی)
zone
بخش، منطقه، ناحيه، حوزه
time zone
منطقۀ زمانی، زمان پهنه (منطقۀ جغرافيايیِ داراى زمان رسمی معين متناسب با زمان متوسط نصف النهاری مرکز آن (هر یک از 24 قاچ 15 درجه ای تقسیم بندی شدۀ کرۀ زمین))
topography
توپوگرافی، پستی و بلندی های عوارض روی زمین
plain
جلگه، دشت (زمین نسبتاً هموار ناشی از آبرفت رودها که به دریا یا دریاچه دائمی ختم می-شود)
lowland
زمین پست، پستى زمین
basin
حوزۀ رودخانه، آبگیر، برکه (بخشی از زمین با تجمع مقداری آب)
cavern (cave)
غار، حفرۀ زيرزمينى، گودال (مقعر)
terrain
عوارض زمين (همۀ پستی و بلندی‌های سطح زمین (مانند دشت ها، دره ها، تپه ها و ...))
subterranean (underground)
زیرزمینی
coastland
ساحل
island
جزیره
continental island
جزیرۀ قاره ای (جزء جزایر واقع شده در فلاتِ قارۀ یک قاره)
coral island
جزیرۀ مرجانی (جزیرۀ متشکل از مواد تخریبی مرجانی با گسترش عمده در زیر سطح آب)
islet
جزیرۀ کوچک، جاى پرت و دور افتاده
peninsula
شبه جزیره، پیشرفتگی خاک در آب
peninsular
شبه جزیره ای
continent
قاره
continental shelf
فلاتِ قاره ، ایوان خشکی (سطح شیب‌دار ملایم بستر آب‌های کم‌عمق دریاها که از انباشت توده‌های شن ساحل ایجاد شده و با شیبی ملایم به سوی اعماق اقیانوس ادامه می‌یابد)
ranges
رشته کوه
valley
دره، جلگه
canyon
تنگه، درۀ باريک و تنگ
channel (strait)
مجرا، راه (تنگه)
gulf
خلیج، گرداب
survey
پيمايش، برآورد، نقشه بردارى، زمینه یابی
elevation
بلندى، ارتفاع مربوط به اجسام ثابت در زمین (مانند ارتفاع از سطح دریا)
altitude
ارتفاع، فراز یا فاصله از سطح زمین (مانند ارتفاع پرواز هواپیما)
remote-sensing
سنجش از راه دور
terrestrial
زمینی، خاکى
terrestrial heat (geothermal)
زمین گرمایی (وابسته به حرارت مرکزى زمين)
terrestrial magnetism (geomagnetism)
خاصيت مغناطيسى زمین (نيروى جاذبۀ زمين)