Level 9 Level 11
Level 10

10. PHYSIOLOGY


65 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
physiologist
فیزیولوژیست (دانشمند در زمینۀ بررسی نحوۀ عملکرد اندام‌های مختلف بدن)
anatomy
ساختمان، استخوان بندى، مبحث تشريح، کالبد شناسى
scalpel
چاقوى کالبد شکافى، چاقوى کوچک جراحى
cell
سلول (کوچک ترین واحد ساختاری و عملکردیِ اندام یک موجود زنده)
tissue
بافت (مجموعه‌ای از سلول‌های مشابه که با یکدیگر کار مشخصی را انجام می‌دهند)
organ
عضو، اندام
system
دستگاه، سیستم
organ system
دستگاه زیستی (مانند دستگاه عصبی، تولید مثل و ...)
digestive system
دستگاه گوارش
intake
مکيدن، تنفس، مصرف (مقدار واحد جذب شده از یک مادۀ غذایی یا هر مادۀ دیگری)
ingest
قورت دادن، به شکم فرو بردن
saliva
بزاق، آب دهان
intestine (bowel)
روده (شکم)
abdomen
شکم، بطن
anus
مقعد
excrete
دفع کردن
skeletal system
دستگاه اسکلتی
skeleton
اسکلت، استخوان بندى
skull
جمجمه
rib
دنده (جفت استخوان در طرفین قفسه سینه که از ستون مهره‌ها آغاز می شوند)، گوشت دنده
spine
ستون فقرات
muscular system
دستگاه عضلانى
muscle
ماهيچه، عضله، نيروى عضلانى
muscle fiber
بافت ماهيچه
contract
منقبض کردن
cramp (spasm)
گرفتگى عضلات، انقباض ماهيچه
respiratory system
دستگاه تنفسی
syndrome
علائم مشخصۀ مرض (بدنى و ذهنى)
lung
ريه، جگر سفيد (شش)
exhale
بيرون دادن، دم برآوردن
inhale
تنفس کردن، در ريه فرو بردن
pulmonary
ریوی، وابسته به ریه
circulatory system
سیستم گردش خون
cardiology
قلب و عروق، دانش قلب شناسى
arteriosclerosis
تصلب یا سخت شدن شرايين (شاهرگ یا سرخرگ)
vessel (blood)
مجرا، رگ خونی
artery
شریان، شاهرگ (سرخرگ هایی که خون را از قلب به سایر اندام‌ها منتقل می‌کنند)
vein
ورید، سیاهرگ (رگی که خون را از اندام‌ها به قلب باز می‌گرداند)
capillary
مویرگ (رگ‌های خونی بسیار ظریفی که شریانچه‌ها به آن‌ها می‌رسند)
plasma
پلاسما، قسمت آبکى خون
liver
کبد، جگر سياه، مرض کبد
metabolism
سوخت و ساز (مجموعه‌ای از تحولات شیمیایی در ترکیب موجود زنده براى حفظ حيات)
urinary system
سیستم ادراری
urinary bladder
مثانه
kidney
کلیه
reproductive system
دستگاه تولید مثل (تناسلى)
reproduction
تکثير، تولید مثل
fertilize
بارور کردن
chromosome
کروموزوم (یک ساختار نخاعی، موجود در هستۀ بیش تر سلول های زنده و حامل اطلاعات ژنتیکی در قالب ژن)
pregnant
باردار
gene
ژن (عامل موجود در کروموزوم و ناقل صفات ارثى)
genetically
به طور تکوينى، وابسته به پيدايش يا اصل هر چيز، مربوط به وراثت
embryo
مرحلۀ بدوى، رویان (در انسان‌ها، یاختۀ تشکیل شده در نخستین مرحلۀ رشد، از لحظۀ لِقاح تا پایان هفتۀ هشتم (قبل از تشکیل جنین))
fetus
جنین (در انسان‌ها، یاختۀ رشد کننده بعد از پایان هفتۀ هشتم از لحظۀ لِقاح)
insemination
تلقیح، آبستن کردن
endocrine system
سیستم غدد درون ریز (ترشح کنندۀ مستقیم هورمون ها و دیگر فرآورده ها به خون)
gland
غده یا تخمک (اجتماعی از سلول‌های ترشح یا تراوش کننده شامل نوع برون ریز (غدد بزاقی، غدۀ عرقى، غدۀ چربی و ...) و نوع درون ریز (غدۀ تیروئید))
hormone
هورمون (ماده‌ای شیمیایی شامل پروتئین که در غدد درون‌ریز ساخته شده و به داخل جریان خون می‌ریزد که اعمال سلول خاص را تغییر می‌دهد)
secrete
ترشح کردن، تراوش کردن
exocrine gland
غدد برون ریز (ترشح کنندۀ آنزیم های خود به بیرون از بدن یا بیرون از رگِ خونی)
nervous system
دستگاه عصبی
central nervous system
دستگاه عصبی مرکزی
neuron
رشتۀ مغزى و ستون فقراتى (ياختۀ عصبى از نوع انگیزش پذیر، مسئول انتقال پیام‌ها از مغز به سمت عضلات و غدد)
reflex
عکس العمل غیر ارادی، واکنش
neuroscience (neurobiology)
عصب شناسی، علوم اعصاب (دانش مطالعۀ ساختار، کارکرد و بیماری‌های دستگاه عصبی جانداران)