Level 6 Level 8
Level 7

3 Kod IMDG (budowa, zastosowanie, klasy, segregacj


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dotyczy towarów zapakowanych (rozlanych lub rozsypanych / łatwopalnych). O jednakowym oznaczeniu i hierarchicznym podziale. Mówi jak zapakować, przeładować, przewozić i rozmieścić ładunek oraz jak prowadzić dokumentację
Kodeks IMDG
TOM 1, TOM 2, SUMPLEMENT
Budowa kodu IMDG
części 1-2, 4-7 definicje, klasyfikacja, wymagania itp.
TOM 1 Kodu IMDG
część 3 plus załączniki DGL – lista ładunków niebezpiecznych, wymagania transportowe
TOM 2 Kodu IMDG
procedury pierwszej pomocy IMFAG, procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, raportowanie, użycie pestycydów itp.
SUMPLEMENT
EmS – Fire Schedule F-A do F-J, EmS – Spillage Schedule J-A do J-Z
SUMPLEMENT EmS
grupuje ładunki niebezpieczne i informuje o oznaczeniach, znakach identyfikacyjnych ładunków, stawia wymóg użycia standartowej dokumentacji. Określa zasady przewozu towarów niekompatybilnych
Zastosowanie kodu IMDG 1
Określa zasady rozmieszczenia towarów niebezpiecznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu. Zawiera procedury postępowania w przypadku pożaru lub rozlewu.
Zastosowanie kodu IMDG 2
materiały wybuchowe, 2 gazy, 3 ciecze, materiały ciekłe zapalne, 4 materiały stałe, 5 materiały utleniające, 6 materiały toksyczne lub infekcyjne, 7 promieniotwórcze, 8 materiały powodujące korozję, 9 pozostałe
Klasy kodu IMDG
a substancje zdolne do wybuchu masowego, b stwarzają zagrożenie rorzutu, ale nie są zdolne do wybuchu masowego, c stwarzają zagrożenie pożarowe lub nieznaczne wybuchu, nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym
Klas IMDG Materiały wybuchowe (Explosives) a-c
d nie stwarzają poważnego zagrożenia, e bardzo niewrażliwe, stwarzają niebezpieczeństwo wybuchu masowego, f bardzo niewrażliwe, nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym
Klas IMDG Materiały wybuchowe (Explosives) d-f
palne, niepalne, toksyczne, trujące
Klas IMDG Gazy
stałe zapalne od zewnętrznego źródła ognia, samozapalne, w zetknięciu z wodą wydzielają gazy palne
Klas IMDG Materiały stałe (Dangerous Solids)
utleniające, nadtlenki organiczne
Klas IMDG Materiały utleniające (Oxidizing Substances)
toksyczne, zakaźne
Klas IMDG Materiały toksyczne lub infekcyjne (Toxic or infectious)
Substancje, materiały i artykuły powinne być rozmieszczone zgodnie z Dangerous Goods List jako jedna z kategorii umieszczonych poniżej: Stowage category A - E
Kategorie sztauerskie
Explosives, Gazy, Flammable Liquid, Dangerous Solids, Oxidizing Substances, Toxic or infectious, Radioactive, Corrosive, Miscellanous Marine Pollutions
Klasy kodu IMDG english