Level 7 Level 9
Level 8

Seriálové hlášky II


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
The Big Bang Theory
Teorie velkého třesku
Ah, gravity - thou art a heartless bitch
Ah, gravitace - jsi bezcitná mrcha
I'm prepared to say I love it, as soon as I confirm there are no hobos aboard
Jsem připravený říct, že se mi to líbí, jakmile si potvrdím, že na palubě nejsou žádní tuláci
She's so tiny. It's funny when she's mad
Ona je tak maličká. Je to legrační, když se zlobí
I just vomited on a lot of clowns
Jen jsem zvracel na spoustu klaunů
Sleepy Hollow
Ospalá díra
I married a witch. How cool
Vzal jsem si čarodějnici. To je boží
I'm a mental patient with a gun
Jsem duševně chorá s pistolí
We never bury the dead, son
Nikdy nepohřbíváme mrtvé synu
Heed my words. Do not follow me
Dbej na má slova. Nesleduj mě
How I Met Your Mother
Jak jsem poznal vaši matku
Hey, nice shirt, Ted. Is it yesterday already ?
Hej, pěkné triko, Tede. To už je včerejšek?
Ok I think my fiancé peed himself a little
Ok, myslím, že se můj snoubenec trochu počůral
I love Barney, but I'm not going to jail for him
Mám rád Barneyho, ale nepůjdu za něj do vězení
There is always a strip club
Vždy je tu nějaký stripklub
SpongeBob SquarePants
Spongebob v kalhotách
Once upon a time, there was an ugly barnacle. He was so ugly that everyone died. The end.
Kdysi dávno žil jeden ošklivý korýš. Byl tak ošklivý, že všichni zemřeli. Konec.
I've never felt such a strange combination of pity and indigestion
Nikdy jsem necítil takovou zvláštní kombinaci soucitu a poruchy trávení
I didn't even know I had an ear
Ani jsem nevěděl, že jsem měl ucho
Don't geniuses live in lamps?
Nežijí géniové v lampách?
Stargate
Hvězdná brána
How is a needle in my butt going to get water out of my ears?
Jak mi jehla v mém zadku pomůže dostat vodu z uší?
Don't make me promote you
Nenuť mě tě povýšit
This place is deader than a Texas salad bar
Tohle místo je mrtvější, než texaský salátový bar
Chevron one encoded
Symbol jedna zadán