Level 2 Level 4
Level 3

V bance


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
good morning, how can I help you ?
dobré dopoledne, jak vám mohu pomoci ?
this is a robbery, hands up and gimme the money !
tohle je přepadení, ruce nahoru a navalte prachy !
I would like to open a current account with two credit cards - one for me and one also for me
rád bych si založil běžný účet se dvěma platebními kartami - jednu pro mě a druhou také pro mě
we currently offer a personal account free of charge
aktuálně nabízíme běžný účet bez poplatku
what is the fee for foreign payment within the European Union ?
jaký je poplatek za zahraniční platbu v rámci Evropské unie ?
don't ask me that, I don't know, I am sorry
na to se mě neptejte, já nevím, omlouvám se
see which mortgages could be available to you, based on your circumstances
podívejte se, jaké hypoteční úvěry by mohly být pro vás k dispozici vzhledem k vaší situaci
well, it doesn't work, so what
no, tak to nefunguje, no a co
is there anything else I could do for you ?
je zde něco dalšího, s čím vám mohu pomoci ?
no, I can't help you with that
ne, s tímto vám nemohu pomoci
please, call the helpline
prosím, zavolejte si na infolinku
I just need your signature here and here
pouze potřebuji váš podpis zde a zde
it is a great offer, I don't believe that you will get a better one anywhere
to je skvělá nabídka, nemyslím si, že někde dostanete lepší
ok, so you've got a better offer, then I will try to do something with ours
ok, takže jste někde dostal lepší nabídku, tak tedy se pokusím udělat něco s tou naší
certainly
určitě / jistě / rozhodně
specimen signature
podpisový vzor
it does not match with the specimen signature
to se neshoduje s podpisovým vzorem
could you please tell me your account number ?
můžete mi prosím říct číslo vašeho účtu ?
it's not an account number
to není číslo účtu
get out!
vypadněte!
can you spell your name ?
můžete mi hláskovat vaše jméno ?
unfortunately our system doesn't work right now
náš systém právě teď bohužel nefunguje
we are a bank, not a circus
jsme banka, žádný cirkus
it's nearly 6 p.m., we are closing
už je skoro 18 hodin, zavíráme