Level 1 Level 3
Level 2

Hlášky z TV


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I can't promise I'll try, but I'll try to try
nemohu slíbit, že se pokusím, ale pokusím se pokusit
I'll be back
já se vrátím
once again immunity is back for grabs
ještě jednou, imunita je opět k mání
exterminate
vyhladit
I’m normally not a praying man, but if you’re up there, please save me, Superman
Normálně nejsem modlící se muž, ale pokud tam někde nahoře jsi, prosím zachraň mě, Supermane
it's a shame you can only die once
je škoda, že můžeš zemřít jen jednou
I've never heard of such a brutal and shocking injustice that I cared so little about
nikdy jsem neslyšel o tak brutální a šokující nespravedlnosti, která mě zajímala tak málo
Houston, we have a problem
Houstne, máme problém
my cat's breath smells like cat food
dech mé kočky smrdí jako kočičí jídlo
the thing that surprises me most is, you cannot change who you are
věc, která mě nejvíce překvapuje, je, že nemůžeš změnit to, kdo jsi
challenge accepted
výzva přijata
all I need is a healthy ovum and I can grow my own Leonard Nimoy
vše, co potřebuji, je zdravé vajíčko a můžu si vypěstovat vlastního Leonarda Nimoye
have you tried turning it off and on again ?
zkusili jste to vypnout a zase zapnout ?
if you put Napoleon in quarters with Lister, he'd still be in Corsica peeling spuds
pokud bys dal Napoleona do kajut s Listrem, byl by ještě pořád loupal brambory na Korsice
Joey was born and then 28 years later I was robbed
Joey se narodil a o 28 let později jsem byl okraden
just because I don't care doesn't mean I don't understand
jen proto, že je mi to jedno, to neznamná, že tomu nerozumím
Penny, I told you if you don't put him in his crate at night, he just runs around the apartment
Penny, říkal jsem ti, že jakmile ho nedáš na noc do jeho klece, tak bude pobíhat po bytě
Kryschot, go to pee !
Kryšote, běžte se vyčůrat !
the real question is, will they have ears ?
ta pravá otázka je, budou mít uši ?
I told you I don't want to join your super-secret boy band
říkal jsem ti, že se nechci přidat k té tvé super-tajné chlapecké kapele
you don't need a license to drive a sandwich
nepotřebuješ průkaz, abys mohl řídit sendvič
was that chick at the end really a client ?
ta holka nakonec opravdu byla klient ?
stop cleaning my aura
přestaň čistit mojí auru
so, just to clarify, when you say three, do we stand up or do we pee ?
takže, jen na objasnění, až řekneš tři, tak se postavíme, nebo budeme čůrat ?