Level 9
Level 10

Seriálové hlášky III


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Red Dwarf
Červený trpaslík
Would you let a garbage truck driver use your Rolls Royce?
Nechal bys popeláře použít svůj Rolls Royce?
That's not a man, that's Lister!
To není člověk, to je Lister!
No wonder humans don't have a zoom mode
Není divu, že lidé nemají zoom
Oh, great. Not only am I dead, I don't exist, either!
No super. Nejen že jsem mrtvý, ale dokonce ani neexistuju!
Futurama
Futurama
Did everything just taste purple?
Všechno prostě chutnalo fialově?
Good news, everyone
Dobré správy vespolek
All this prolonged exposure to radiation is making me thirsty
Veškeré toto dlouhodobé vystavení radiaci mě dělá žíznivým
Let's face it, comedy is a dead art form
Přiznejme si to, komedie je mrtvá forma umění
Penguins of Madagascar
Tučňáci z Madagaskaru
It smells like the circus
Voní to jako cirkus
I can't look! But I must peek
Nemůžu se dívat! Ale musím pokukovat
Glowing red eyes. That's almost never good
Zářící červené oči. To skoro nikdy není dobře
See? I don't get it
Vidíš? Já to nechápu
The Walking Dead
Chodící mrtvoly
I'm not the good guy anymore
Já už nejsem ten dobrák
We don't have to be afraid anymore. We're safe here
Už se nemusíme bát. Tady jsme v bezpečí
Sooner or later, you gotta make a move
Dříve či později budeš muset udělat tah
It could work, you know it could
Mohlo by to fungovat, ty víš, že mohlo
M*A*S*H
M*A*S*H
I'm only paranoid because everyone's against me!
Jsem paranoidní jen proto, že jsou všichni proti mně!
I'd be lying if I said I understood that
Lhal bych, kdybych řekl, že jsem tomu rozuměl
Marriage is probably the chief cause of divorce
Manželství je pravděpodobně hlavní příčinou rozvodu
I'm not sleeping, I'm inspecting the inside of my eyelids
Já nespím, já prohlížím vnitřní stranu mých očních víček