Level 53 Level 55
Level 54

Academic Vocabulary 5


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
akademicki
academic
regulacja
adjustment
zmieniać
alter
poprawka
amendment
świadomy
aware
pojemność
capacity
wyzwanie
challenge
klauzula
clause
związki
compounds
konflikt
conflict
konsultacja
consultation
kontakt
contact
upadek
decline
dyskrecja
discretion
projekt
draft
umożliwiać
enable
energia
Energy
egzekwowanie
enforcement
podmioty
entities
równoważny
equivalent
ewolucja
evolution
rozbudowa
expansion
ekspozycja
exposure
zewnętrzny
external
ułatwiać
facilitate
podstawowy
fundamental
generowany
generated
pokolenie
generation
obraz
image
liberalny
liberal
licencja
licence
logika
logic
marginalny
marginal
medyczny
medical
umysłowy
mental
modyfikacja
modified
monitorowanie
monitoring
sieć
network
pojęcie
notion
cel
objective
orientacja
orientation
perspektywa
perspective
precyzyjny
precise
główny
prime
psychologia
psychology
kontynuować
pursue
stosunek
ratio
odrzucone
rejected
dochód
revenue
stabilność
stability
style
styles
podstawienie
substitution
zrównoważony
sustainable
symboliczny
symbolic
cel
target
przejście
transition
tendencja
trend
wersja
version
dobrobyt
welfare
natomiast
whereas