Level 51 Level 53
Level 52

Academic Vocabulary 3


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alternatywa
alternative
okoliczności
circumstances
komentarze
comments
odszkodowanie
compensation
składniki
components
zgoda
consent
znaczny
considerable
stały
constant
ograniczenia
constraints
wkład
contribution
konwencja
convention
koordynacja
coordination
rdzeń
core
zbiorowy
corporate
odpowiedni
corresponding
kryteria
criteria
odliczenie
deduction
wykazać
demonstrate
dokument
document
dominujący
dominant
nacisk
emphasis
zagwarantować
ensure
wyłączony
excluded
struktura
framework
fundusze
funds
ilustrowany
illustrated
imigracja
immigration
oznacza
implies
początkowy
initial
instancja
instance
wzajemne oddziaływanie
interaction
usprawiedliwienie
justification
warstwa
layer
połączenie
link
lokalizacja
location
maksymalny
maximum
mniejszości
minorities
ujemny
negative
wyniki
outcomes
współpraca
partnership
filozofia
philosophy
fizyczny
physical
odsetek
proportion
opublikowany
published
reakcja
reaction
zarejestrowany
registered
poleganie
reliance
usunięte
removed
schemat
scheme
sekwencja
sequence
seks
sex
zmiana
shift
określony
specified
wystarczający
sufficient
zadanie
task
techniczny
technical
techniki
techniques
technologia
technology
ważność
validity
objętość
volume