Level 49 Level 51
Level 50

Academic Vocabulary 1


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
analiza
analysis
podejście
approach
obszar
area
oszacowanie
assessment
przyjąć
assume
władza
authority
dostępny
available
korzyść
benefit
pojęcie
concept
zgodny
consistent
konstytucyjny
constitutional
kontekst
context
umowa
contract
utworzyć
create
dane
data
definicja
definition
pochodny
derived
dystrybucja
distribution
gospodarczy
economic
środowisko
environment
ustanowiony
established
oszacowanie
estimate
dowód
evidence
eksport
export
czynniki
factors
finansowy
financial
wzór
formula
funkcja
function
zidentyfikowane
identified
dochód
income
wskazać
indicate
indywidualny
individual
interpretacja
interpretation
zaangażowany
involved
zagadnienia
issues
praca
labour
prawny
legal
prawodawstwo
legislation
dur
major
metoda
method
występować
occur
procent
percent
okres
period
polityka
policy
zasada
principle
procedura
procedure
proces
process
wymagany
required
badania
research
odpowiedź
response
rola
role
sekcja
section
sektor
sector
znaczący
significant
podobny
similar
źródło
source
specyficzny
specific
struktura
structure
teoria
theory
zmienne
variables