Level 3 Level 5
Level 4

Dates i temps


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
一月
Yī yuè (Gener)
二月
Èr yuè (Febrer)
三月
Sān yuè (Març)
四月
Sì yuè (Abril)
五月
Wǔ yuè (Maig)
六月
Liù yuè (Juny)
七月
Qī yuè (Juliol)
八月
Bā yuè (Agost)
九月
Jiǔ yuè (Septembre)
十月
Shí yuè (Octubre)
十一月
Shíyī yuè (Novembre)
十二月
Shí'èr yuè (Decembre)
yuè (mes)
hào (partícula sèrie, dies del mes)
星期
xīngqī (setmana)
星期一
Xīngqí yī (dilluns)
星期二
Xīngqí'èr (dimarts)
星期三
Xīngqísān (dimecres)
星期四
Xīngqísì (dijous)
星期五
Xīngqíwǔ (divendres)
星期六
Xīngqíliù (dissabte)
星期天
Xīngqítiān (diumenge)
现在
Xiànzài (Just ara)
kè (quart d'hora)
Shì(r) (assumpte, afer)
今天
Jīntiān (avui)
Hěn (molt)
Máng (ocupat)
明天
Míngtiān (demà)
晚饭
Wǎnfàn (sopar)
为什么
Wèishéme (perquè? pregunta)
Wèi (per)
因为
Yīnwèi (perquè, resposta)
Hái (també)
同学
Tóngxué (company de classe)
认识
Rènshì (saber, reconèixer))
朋友
Péngyǒu (amic)