Level 2
Level 1

Radicals


44 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
rén (persona)
dāo (ganivet)
lì (poder-força)
yòu (de nou)
kǒu (boca)
wéi (tancat)
tŭ (Terra)
xī (posta de sol)
dà (gran)
nǚ (femení)
zǐ (fill)
cùn (inch)
xiǎo (petit)
gōng (treball)
yāo (diminut)
gōng (arc de fletxes)
xīn (cor)
gē (destral)
shǒu (mà)
rì (sol)
yuè (lluna)
mù (fusta)
shuǐ (aigua)
huǒ (foc)
tián (camp)
mù (ull)
shì (ensenyar)
mì (seda)
ěr (orella)
yī (vestimenta)
yán (discurs)
bèi (curculla)
zǒu (caminar)
zú (peu)
jīn (or)
mén (porta)
zhuī (ocell de cua curta)
yǔ (pluja)
shí (menjar)
mǎ (cavall)
hóng
zhēn
jīng