Level 1

269 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to spread panic
širiti paniko
to trigger sth
sprožiti nekaj
to aim at sth
nameriti/ciljati
to feel unsafe
počutiti se v nevarnosti
to strike at will
napasti po svoji volji (kadar se jim zahoče)
to spark sth
netiti/sprožiti
to take to doing sth
navaditi se delati kaj
to achieve your goals
doseči svoje cilje
to prevail
zmagovati/prevladati
to dump
zavreči
to withdraw the troops
umakniti čete
to engage in a global struggle
vključiti se v globalni boj
to languish in jail
gniti v zaporu
to behead sb
obglaviti nekoga
to spare sb
prizanesti nekomu
headline
naslov
outrage
ogorčenje, sramota
to outrage
žaliti nekoga
weapon
orožje
mankind
človeštvo
emperor
cesar
peril
nevarnost
perilous
nevaren
casualty
žrtev
repressive regime
zatiralski režim
affiliated groups
priključene/včlanjnene skupine
peasant uprising
kmečki upor
charismatic leader
karizmatični vodja
the core of
jedro
to encompass
obsegati/zajemati
to be at hand
biti na voljo
dagger
bodalo
to withdraw
umakniti
to release
spustiti/osvoboditi
to oppose
nasprotovati
fertilizer
gnojilo
to sicken
zboleti
to liberate
osvoboditi
vulnerability
ranljivost
prominent
izobčen/viden/pomemben
white-hot
razbeljen
to coerce sb into doing sth
prisiliti koga k čemu
to track sb down
izslediti nekoga
to draw attention to sth
pritegniti pozornost k
series
zaporedje/vrsta/niz
to hijack
ugrabiti vozilo
extensive
širen/obsežen
to finance
financirati
to smuggle
tihotapiti
to capture
prijeti/aretirati
to remain at large
ostati svoboden
hideout
skrivališče
terorism
terorizem
tourism
turizem
mound
kup/gmota
flabby
mlahav
to adorn
(o)krasiti
slumber
spanec
gruesome
grozljiv/srhljiv
exorbitant
pretiran
showcase
prikaz
affluent
vpliven/bogat
apparent
očiten
renowned
priznan/občudovan
to stroll
pohajkovati
embankment
nabrežje/nasip
daring
drzen
backdrop
ozadje
army barracks
vojašnica
idyllic
idiličen
to suck sb dry
odreti do kosti
vital
življenski/ključen
package tourist
turist, ki potuje z agencijo
prime example
tipičen primer
to ration
omejiti
to cash in on
izkoristiti
spring
izvir
to be cooped up
zapreti v kletko
to keep sb at bay
izogniti se nekomu (npr. množicam)
to boost
spodbuditi
to demolish
pokončati/umreti
asset
premoženje
to evict
deložirati/izseliti
low-end
poceni/ugoen
evident
očiten/jasen
to enforce
izvajati (zakon)
impact on
vpliv/učinek na
venture
naložba
relentless
neizprosen/nenehen
gridlock
zastoj
tour operators
turistične agencije
soaked
namočen
unspoilt
neokrnjen
revenue
prihodek
hotel compound
hotelski kompleks
logging
sečnja
master plan
celoten načrt
in hindsight
za nazaj
vital contribution
ključen prispevek
affordable housing
dosegljivo bivališče
to keep the crowds at bay
preprečiti, da bi množice povzročale škodo
relentless waves of tourists
nenehni vali(skupine) turistov
the boom in world travel
hiter porast potovanja po svetu
per capita income
dohodek na prebivalca
to place hands
postaviti/položiti roke
to fast
postiti se
faulty living habits
pokvarjene/napačne življenjske navade
resistance to
odpor do
essential oil
eterično olje
to rub into the skin
vdrgniti v kožo
healing
zdravilstvo
naturopathy
naturopatija
osteopathy
osteopatija
acupuncture
akupunktura
herbalism
zeliščarstvo
homeopathy
homeopatija
hypnotism
hipnotizem
aromatherapy
aromaterapija
reflexology
refleksologija
ayurveda
ajurveda
vast
širok
to rang from...to
segati od...do
to seek
iskati
practitioner
izvajalec
to prescribe drugs
predpisati zdravila
to perform surgery
izvajati operacijo
herbal remedy
zeliščen pripravek
holistic remedy
holističen pripravek
to promote health
okrepiti/izboljšati zdravje
to heal
(po)zdraviti
illness prevention
preprečitev bolezni
to counsel
svetovati
conventional medicine
konvencionalna/klasična medicina
alternative medicine
alternativna medicina
edgy
živčen
snappy
razdražljiv
to go on a buying spree
iti na nakupovalni pohod
to be crammed with sth
biti natlačen/napolnjen s čim
droopy
poklapan/povešen
to take a nosedive
doživeti nenaden padec
brood
zarod/leglo
sulk
kuja
to sulk
kujati se
disorder
motnja
to scramble
šifrirati/kodirati/plaziti
to disrupt a process
zmotiti/prekiniti proces
anxiety
tesnoba
restlessness
nemirnost
restless
nemiren
to deteriorate
poslabšati se/nazadovati
to feel an uncontrollable urge
čutiti/ imeti neobvladljivo nujo/željo
disastrous
katastrofalen
to brood
tuhtati
addict
zasvojenec
substance
substanca
addiction
zasvojenost
chemical
kemičen
emotional
čustven
physical
telesen
chocaholic
zasvojenec od čokolade
urge
nuja
intake
vnos/zaužitje
addicted
zasvojen
to get all out of hand
popolnoma izgubiti nadzor nad
counsellor
svetovalec
to collapse
pasti/zrušiti se
excessive
čezmeren/pretiran
to displace
izpodrivati
agonizing
mučen/neznosen
addictive
povzročajoč zasvojenost
to binge on
pretirano početi nekaj
chain smoking
verižno kajenje
compulsive
obseden
drug abuse
zloraba drog
to be hooked on
biti obseden s čim
heavy user
težki uživalec, masiven porabnik
junkie
zasvojenec
kick a habit
znebiti se navade
overdose
prevelik odmerek
recreational drug use
rekreacijska uporaba drog
sober
trezen
teetotaller
abstinent
webaholism
obsedenost z računalnikom
drug rehabilitation (rehab)
rehabilitacija od drog
dependency on psychoactive substance
odvisnost od psihoaktivne substance
to cease
(od)nehati/končati
flaw
pomanjkljivost
ineffective
neučinkovit
tailored to
krojen, prilagojen
withdrawal symptom
odtegnitveni simptom
to go cold turkey
iti skozi bolečine zaradi odvajanja od zasvojenosti brez blažilcev
detoxification
razstrupitev/odvajanje
susceptible
občutljiv
community
skupnost
favourable to
naklonjen čemu
to engage in
vključiti se
performance
izvedba/uspeh/zmogljivost
commitment
predanost
repercussion
posledica
realm
kraljestvo/podroèje
to legalize
legalizirati/uzakoniti
supporter
podpornik
to defy, to rebel
upirati se
methaphetamine
metamfetamin
stimulant
poživilo/stimulans
inhaler
inhalator
around the clock
noč in dan
recreational drug
rekreacijska droga
to snort
snifati/njuhati
to inject
vbrizgati
rush
naval
to twitch
trzati
to clench
stisniti
teeth grinding
škripanje z zobmi
to be short-lived
biti kratko-trajajoč
to rebound
odbiti se
euphoria
blaženost/evforija
to wreck sb's life
uničiti nekomu življenje
pandemic
pandemija
epidemic
epidemija
life imprisonment
dosmrtna ječa
dope/drug
droga
dealer
diler
paranoid
paranoičen
to abound
biti številen
bud
popek/brst
mind-altering
razum spreminjajoč
to alter
spremeniti
to soar
poskočiti/narasti
to recall
spomniti se
giggly
hihitajoč
to giggle
hihitati se
to distort
popačiti
advocat
zastopnik
nausea
slabost
to get stoned
zadeti se
opponent
nasprotnik
to be kicked out of school
biti izključen iz šole
resin
smola
convenient
ustrezen, priročen, ugoden
resource
sredstvo, vir
manned
s posadko
practicality
izvedljivost/praktiènost
opposition
nasprotje
adverse
nasproten/negativen/neugoden
to tackle
spopadati/sooèati se
depletion
izčrpavanje
elusive
izmuzljiv
to pursue
slediti
pursuit
iskanje/težnja
efficient
učinkovit
to overcome
premagovati
boundary
meja/ločnica
beneficial
koristen/blagodejen
subsidy
subvencija
to mar
kaziti/kvariti
current
tekoč, trenutni, aktualen
space exploration
raziskovanje vesolja
missile
izstrelek
to launch
izstreliti/lansirati
to orbit
obkrožiti
spacecraft
vesoljsko plovilo
to prob
raziskovati/sondirati
to pick up the satellite signal
loviti satelitski signal
to pinpoint
natančno določiti/pokazati
decisive
odločilen
to bring to a conclusion
pripeljati do konca
to step up
pospešiti
expendable
nadomestljiv