Level 1 Level 3
Level 2

1.1.1.


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ὁ στρατηγος
legeraanvoerder
οὑτος, αὑτη, τουτο
die, deze, dit, dat; hij/zij/het
νικαω
overwinnen
ὁ Ἀθηναιος
Athener
ἐχω (impf. εἰχον, aor. ἐσχον)
hebben
ἡ θυγατηρ (gen. θυγατ(ε)ρος)
dochter
το ὀνομα (gen. ὀνοματος)
naam
τις, τι (gen. τινος) (zelfstandig)
iets, iemand, sommige(n), enkele(n)
τις, τι (gen. τινος) (bijvoeglijk)
een, een of ander(e), enige, enkele
ἡ παρθενος
meisje
ὁλος
geheel