Level 5 Level 7
Level 6

UNIT 6


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
optimist (n) /ˈɑp·tə·mɪst/
người lạc quan
pessimist (n) /ˈpes·ə·mɪst/
người bi quan
main character (n) /ˈkær.ək.tər/
nhân vật chính
interview (n) /ˈɪn.tə.vjuː/
cuộc phỏng vấn
constantly (adv) /ˈkɒn.stənt.li/
liên tục
talented (a) /ˈtæl.ənt/
tài năng, giỏi
passionate (a) /ˈpæʃ.ən.ət/
đam mê
definitely (adv) /ˈdef.ɪ.nət.li/
chắc chắn
reputation (n)
danh tiếng
positive(a) /ˈpɒz.ə.tɪv/
tích cực
complete (a) /kəmˈpliːt/
hoàn toàn
stranger (n) /ˈstreɪn.dʒər/
người lạ
decide (v) /dɪˈsaɪd/
quyết định
depend (v)
phụ thuộc
repair (v) /rɪˈpeər/
sửa chửa
impress (v) /ɪmˈpres/
gây ấn tượng
get engaged /ɪnˈɡeɪdʒd/
đính hôn
fireplace (n) /ˈfaɪə.pleɪs/
lò sưởi
champagne (n) /ʃæmˈpeɪn/
rượu sâm panh
successful (a) /səkˈses.fəl/
thành công
alarm clock /əˈlɑːm/
đồng hồ báo thức
foreign language /ˈfɒr.ən/ /ˈlæŋ.ɡwɪdʒ/
ngoại ngữ
crowded (a) /ˈkraʊ.dɪd/
đông đúc