Level 3 Level 5
Level 4

UNIT 4


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
annoying (a) /əˈnɔɪ/
làm bực mình
carry on (v)
continue doing something
text (v) /tekst/
send a message on cellphone
remote (a) /rɪˈməʊt/
điều khiển từ xa
channel (n) /ˈtʃæn.əl/
for example: VTV3, HTV2, VTV1, VTC3...
pick up (v)
nhặt lên
battery (n) /ˈbæt.ər.i/
pin
dishwasher (n) /ˈdɪʃˌwɒʃ.ər/
a machine to wash dishes
wardrobe (n) /ˈwɔː.drəʊb/
something to keep your clothes inside
sewing (n) /ˈsəʊ.ɪŋ/
may vá
chic (a)
stylish and fashionable
diagnose (v) /ˈdaɪ.əɡ.nəʊz/
chẩn đoán
bride (n)
cô dâu
bridegroom (n) /ˈbraɪd.ɡruːm/
chú rể
selection (n) /sɪˈlek.ʃən/
sự lựa chọn
reception (n) /rɪˈsep.ʃən/
tiệc chiêu đãi
customer (n) /ˈkʌs.tə.mər/
khách hàng
leather (a) /ˈleð.ər/
làm bằng da
take off
cởi ra