Level 2 Level 4
Level 3

UNIT 3


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nightmare (n) /ˈnaɪt.meər/
a bad dream
queue (v) /kjuː/
make a line to do something
security (n) /sɪˈkjʊə.rə.ti/
safety
delay (v)
= postpone
facilities (n) /fəˈsɪl.ə.ti/
cơ sở vật chất
orchid (n) /ˈɔː.kɪd/
cây lan
connecting flight (n) /kəˈnekt/
chuyến bay chuyển tiếp
beauty treatment (n) /ˈtriːt.mənt/
chăm sóc sắc đẹp
golf course (n) /gɒlf kɔs/
a place to play golf
medical service (nphr) /med.ɪ.k ə l/ /sɜ.vɪs/
dịch vụ y tế
surgery (n) /ˈsɜː.dʒər.i/
phẫu thuật
board (v) /bɔːd/
get on the plane
fix (v)
arrange
for ages (nphr)
for a long time
conference (n) /ˈkɒn.fər.əns/
meeting
arrangement (n) /əˈreɪndʒ.mənt/
sắp xếp
publish (v) /ˈpʌb.lɪʃ/
produce a new book/novel...
adopt (v) /əˈdɒpt/
choose
gadget (n) /ˈɡædʒ.ɪt/
món đồ
phenomenon (n) /fəˈnɒm.ɪ.nən/
hiện tượng
expression (n) /ɪkˈspreʃ.ən/
sự diễn đạt