Level 11
Level 12

UNIT 12


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Selection (n) /sɪˈlek.ʃən/
sự lựa chọn
realize (v) /ˈrɪə.laɪz/
nhận ra
amazed (a) /əˈmeɪzd/
ngạc nhiên
terminal (n) /ˈtɜː.mɪ.nəl/
trạm cuối, bến (xe, tàu)
belong to (v) /bɪˈlɒŋ/
thuộc về
arrest (v) /əˈrest/
bắt giữ
luggage (n) /ˈlʌɡ.ɪdʒ/
hành lí
instruction (n) /ɪnˈstrʌk.ʃən/
hướng dẫn
gossip (n) /ˈɡɒs.ɪp/
ngồi lê đôi mách, tám chuyện
celebrity (n) /səˈleb.rə.ti/
người nổi tiếng
feel guilty /ˈɡɪl.ti/
cảm thấy tội lỗi
Positive (a) /ˈpɒz.ə.tɪv/
tích cực
negative (a) /ˈneɡ.ə.tɪv/
tiêu cực
pass on the news (v)
truyền tin tức
in general (adv) /ˈdʒen.ər.əl/
nhìn chung
natural disaster (n) /ˌnætʃ.ər.əl dɪˈzɑː.stər/
thảm họa thiên nhiên
Psychology (n) /saɪˈkɒl.ə.dʒi/
tâm lí