Level 1
Level 2

Segundo nivel


314 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
liú
留学
liú xué
流泪
liú lèi
流利
liú lì
流行
liú xíng
luàn
旅行
lǚ xíng
律师
lǜ shī
麻烦
má fán
马虎
mǎ hu
mǎn
毛巾
máo jīn
美丽
měi lì
mèng
民族
mín zú
母亲
mǔ qīn
目的
mù dì
耐心
nài xīn
难道
nán dào
难受
nán shòu
nèi
内容
nèi róng
能力
néng lì
年龄
nián líng
农村
nóng cūn
nòng
暖和
nuǎn huo
偶尔
ǒu ěr
排列
pá liè
判断
pàn duàn
péi
批评
pī píng
皮肤
pí fū
脾气
pí qi
piān
便宜
pián yi
piàn
乒乓球
pīng pāng qiú
平时
píng shí
瓶子
píng zi
普遍
pǔ biàn
其中
qí zhōng
起飞
qǐ fēi
起来
qǐ lái
气候
qì hòu
千万
qiān wàn
签证
qiān zhèng
qiáng
qiāo
qiáo
巧克力
qiǎo kè lì
亲戚
qīn qi
qīng
轻松
qīng sōng
情况
qíng kuàng
请假
qǐng jià
请客
qǐng kè
qióng
区别
qū bié
全部
quán bù
缺点
quē diǎn
缺少
quē shǎo
què
确实
què shí
qún
然而
rán ér
热闹
rè nao
人民币
rén mín bì
任何
rèn hé
任务
rèn wù
rēng
仍然
réng rán
日记
rì jì
入口
rù kǒu
ruǎn
散步
sàn bù
森林
sēn lín
沙发
shā fa
商量
shāng liáng
伤心
shāng xīn
稍微
shāo wēi
社会
shè huì
shēn
申请
shēn qǐng
甚至
shèn zhì
生活
shēng huó
生命
shēng mìng
shěng
shèng
失败
shī bài
失望
shī wàng
师傅
shī fu
湿润
shī rùn
狮子
shī zi
十分
shí fēn
实际
shí jì
实在
shí zài
食品
shí pǐn
使用
shǐ yòng
shì
市场
shì chǎng
适合
shì hé
适应
shì yìng
世纪
shì jì
shōu
收入
shōu rù
收拾
shōu shi
首都
shǒu dū
首先
shǒu xiān
受不了
shòu bù liǎo
受到
shòu dào
售货员
shòu huò yuán
shū
熟悉
shú xī
数量
shù liàng
数字
shù zì
shuài
顺便
shùn biàn
顺利
shùn lì
顺序
shùn xù
说明
shuō míng
硕士
shuò shì
速度
sù dù
塑料袋
sù liào dài
suān
suàn
随便
suí biàn
随着
suí zhe
孙子
sūn zi
所有
suǒ yǒu
tái
tái
态度
tài dù
tán
弹钢琴
tán gāng qín
tāng
tǎng
tàng
讨论
tǎo lùn
讨厌
tǎo yàn
特点
tè diǎn
提供
tí gòng
提前
tí qián
提醒
tí xǐng
填空
tián kòng
条件
tiáo jiàn
停止
tíng zhǐ
tǐng
通过
tōng guò
通知
tōng zhī
同情
tóng qíng
tuī
推迟
tuī chí
tuō
袜子
wà zi
完全
wán quán
wǎng
往往
wǎng wǎng
网球
wǎng qiú
网站
wǎng zhàn
危险
wēi xiǎn
味道
wèi dào
温度
wēn dù
文章
wén zhāng
握手
wò shǒu
污染
wū rǎn
无聊
wú liáo
无论
wú lùn
误会
wù huì
西红柿
xī hóng shì
吸引
xī yǐn
洗衣服
xǐ yī fu
xián
现代
xiàn dài
羡慕
xiàn mù
限制
xiàn zhì
xiāng
相反
xiàng fǎn
详细
xiáng xì
xiǎng
消息
xiāo xi
小说
xiǎo shuō
笑话
xiào huà
效果
xiào guǒ
辛苦
xīn kǔ
心情
xīn qíng
信任
xìn rèn
信心
xìn xīn
信用卡
xìn yòng kǎ
兴奋
xìng fèn
xíng
xǐng
性别
xìng bié
性格
xìng gé
幸福
xìng fú
xiū
许多
xǔ duō
xuè
压力
yā lì
牙膏
yá gāo
亚洲
yà zhōu
ya
yán
严格
yán gé
严重
yán zhòng
研究生
yán jiū shēng
演出
yǎn chū
演员
yǎn yuán
阳光
yáng guāng
养成
yǎng chéng
样子
yàng zi
邀请
yāo qǐng
钥匙
yào shi
也许
yě xǔ
叶子
yè zi
一切
yí qiè
亿
艺术
yì shù
因此
yīn cǐ
饮料
yǐn liào
引起
yǐn qǐ
印象
yìn xiàng
yíng
yìng
勇敢
yǒng gǎn
永远
yǒng yuǎn
优点
yōu diǎn
优秀
yōu xiù
幽默
yōu mò
yóu
由于
yóu yú
尤其
yóu qí
有趣
yǒu qù
友好
yǒu hǎo
友谊
yǒu yì
愉快
yú kuài
于是
yú shì
语法
yǔ fǎ
语言
yǔ yán
羽毛球
yǔ máo qiú
预习
yù xí
yuán
原来
yuán lái
原谅
yuán liàng
原因
yuán yīn
约会
yuē huì
允许
yǔn xǔ
阅读
yuè dú
咱们
zán men
暂时
zàn shí
zāng
责任
zé rèn
增加
zēng jiā
增长
zēng zhǎng
zhǎi
招聘
zhāo pìn
真正
zhēn zhèng
整理
zhěng lǐ
整齐
zhěng qí
正常
zhèng cháng
正好
zhèng hǎo
正确
zhèng què
正式
zhèng shì
证明
zhèng míng
zhī
支持
zhī chí
知识
zhī shí
值得
zhí dé
直接
zhí jiē
植物
zhí wù
职业
zhí yè
zhǐ
zhī
只好
zhǐ hǎo
只要
zhǐ yào
质量
zhì liàng
至少
zhì shǎo
制造
zhì zào
重点
zhòng diǎn
重视
zhòng shì
周围
zhōu wéi
zhū
逐渐
zhú jiàn
主动
zhǔ dòng
主意
zhǔ yì
祝贺
zhù hè
著名
zhù míng
专门
zhuān mén
专业
zhuān yè
zhuàn
zhuàng
准确
zhǔn què
准时
zhǔn shí
仔细
zǐ xì
自然
zì rán
总结
zǒng jié
组成
zǔ chéng
组织
zǔ zhī
zuǐ
最好
zuì hǎo
最后
zuì hòu
尊重
zūn zhòng
做生意
zuò shēng yì
zuò
座位
zuò wèi
作者
zuò zhě