Level 2
Level 1

Primer nivel


291 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
爱情
ài qíng
安排
ān pái
安全
ān quán
àn
按时
àn shí
按照
àn zhào
包括
bāo kuò
保护
bǎo hù
保证
bǎo zhèng
bào
抱歉
bào qiàn
报道
bào dào
报名
bào míng
bèi
本来
běn lái
bèn
笔记本
bǐ jì běn
必须
bì xū
毕业
bì yè
biàn
变化
biàn huà
标准
biāo zhǔn
表达
biǎo dá
表格
biǎo gé
表扬
biǎo yáng
饼干
bǐng gān
并且
bìng qiě
博士
bó shì
不但
bú dàn
不得不
bù dé bù
不管
bù guǎn
不仅
bù jǐn
部分
bù fèn
cāi
cái
材料
cái liào
cài
菜单
cài dān
参观
cān guān
参加
cān jiā
cǎo
céng
chá
差不多
chà bù duō
cháng
长城
cháng chéng
长江
cháng jiāng
chǎng
超过
chāo guò
chǎo
成功
chéng gōng
成熟
chéng shú
成为
chéng wéi
诚实
chéng shí
乘坐
chéng zuò
吃惊
chī jīng
重新
chóng xīn
迟到
chí dào
抽烟
chōu yān
chū
出差
chū chāi
出发
chū fā
出生
chū shēng
传真
chuán zhēn
窗户
chuāng hù
词典
cí diǎn
从来
cóng lái
粗心
cū xīn
答案
dá àn
打扮
dǎ bàn
打算
dǎ suàn
打印
dǎ yìn
打折
dǎ zhé
打针
dǎ zhēn
大概
dà gài
大使馆
dà shǐ guǎn
大约
dà yuē
dài
代表
dài biǎo
代替
dài tì
大夫
dài fū
dāng
当地
dāng dì
dāo
导游
dǎo yóu
到处
dào chù
到底
dào dǐ
道歉
dào qiàn
得意
dé yì
地球
dì qiú
地址
dì zhǐ
动作
dòng zuò
堵车
dǔ chē
肚子
dù zi
duàn
对话
duì huà
对面
duì miàn
dùn
duǒ
ér
儿童
ér tóng
发烧
fā shāo
发生
fā shēng
发展
fā zhǎn
法律
fǎ lǜ
翻译
fān yì
烦恼
fán nǎo
反对
fǎn duì
反映
fǎn yìng
diào
调查
diào chá
diū
范围
fàn wéi
方法
fāng fǎ
方面
fāng miàn
方向
fāng xiàng
访问
fǎng wèn
放弃
fàng qì
放暑假
fàng shǔ jià
分之
fēn zhī
fèn
丰富
fēng fù
风景
fēng jǐng
否则
fǒu zé
符合
fú hé
父亲
fù qīn
复印
fù yìn
复杂
fù zá
负责
fù zé
改变
gǎi biàn
干杯
gān bēi
干燥
gān zào
感动
gǎn dòng
感觉
gǎn jué
感情
gǎn qíng
感谢
gǎn xiè
刚刚
gāng gāng
高级
gāo jí
个子
gè zi
公里
gōng lǐ
工具
gōng jù
工资
gōng zī
共同
gòng tóng
gòu
购物
gòu wù
孤单
gū dān
估计
gū jì
鼓掌
gǔ zhǎng
鼓励
gǔ lì
顾客
gù kè
故意
gù yì
guà
关键
guān jiàn
观众
guān zhòng
管理
guǎn lǐ
guāng
广播
guǎng bō
广告
guǎng gào
guàng
规定
guī dìng
国际
guó jì
果汁
guǒ zhī
过程
guò chéng
海洋
hǎi yáng
害羞
hài xiū
寒假
hán jià
hàn
航班
háng bān
好处
hǎo chù
好像
hǎo xiàng
号码
hào mǎ
合格
hé gé
合适
hé shì
盒子
hé zi
猴子
hóu zi
hòu
后悔
hòu huǐ
后来
hòu lái
忽然
hū rán
护士
hù shì
互相
hù xiāng
怀疑
huái yí
回忆
huí yì
活动
huó dòng
活泼
huó pō
huǒ
获得
huò dé
机场
jī chǎng
机会
jī huì
基础
jī chǔ
鸡蛋
jī dàn
健康
jiàn kāng
激动
jī dòng
积极
jī jí
积累
jī lěi
极其
jí qí
集合
jí hé
及时
jí shí
即使
jí shǐ
记者
jì zhě
计划
jì huà
既然
jì rán
技术
jì shù
继续
jì xù
家具
jiā jù
加班
jiā bān
加油站
jiā yóu zhàn
jiǎ
价格
jià gé
坚持
jiān chí
减肥
jiǎn féi
减少
jiǎn shǎo
将来
jiāng lái
奖金
jiǎng jīn
降低
jiàng dī
jiāo
交流
jiāo liú
交通
jiāo tōng
骄傲
jiāo ào
jiǎo
jiǎo
饺子
jiǎo zi
教授
jiào shòu
教育
jiào yù
接受
jiē shòu
结果
jiē guǒ
节约
jié yuē
解释
jiě shì
尽管
jìn guǎn
紧张
jǐn zhāng
进行
jìn xíng
禁止
jìn zhǐ
精彩
jīng cǎi
精神
jīng shén
经济
jīng jì
经历
jīng lì
经验
jīng yàn
京剧
jīng jù
警察
jǐng chá
竟然
jìng rán
竞争
jìng zhēng
镜子
jìng zi
究竟
jiū jìng
举办
jǔ bàn
拒绝
jù jué
距离
jù lí
开玩笑
kāi wán xiào
看法
kàn fǎ
科学
kē xué
咳嗽
ké sòu
可怜
kě lián
可是
kě shì
可惜
kě xī
肯定
kěn dìng
空气
kōng qì
恐怕
kǒng pà
kuān
kùn
困难
kùn nán
扩大
kuò dà
垃圾桶
lā jī tǒng
来不及
lái bú jí
来得及
lái dé jí
lǎn
浪费
làng fèi
浪漫
làng màn
lǎo
老虎
lǎo hǔ
lèi
理发
lǐ fà
理解
lǐ jiě
理想
lǐ xiǎng
礼貌
lǐ mào
厉害
lì hài
力气
lì qì
例如
lì rú
liǎ
lián
联系
lián xì
凉快
liáng kuài
liàng
聊天
liáo tiān
另外
lìng wài