Level 6 Level 8
Level 7

Expand your vocabulary


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I gave the baby's old clothes away
Rozdałem stare ubranka dziecięce.
She gave the surprise party away to Jenny
Zdradziła się Jenny z przyjęciem niespodzianką.
Geoff gave himself away
Geoff sam się zdradził.
That wig is such a giveaway
Ta peruka to oczywisty dowód.
I gave the money back to my dad
Oddałem pieniądze mojemu tacie.
The kids asked for candy and I eventually gave in to them
Dzieci prosiły o cukierki i ostatecznie uległem.
They were giving out free samples of a new yogurt
Rozdawali darmowe próbki nowego jogurtu.
The teacher gave out worksheets for the students
Nauczyciel rozdał karty pracy dla uczniów.
My computer gave out on me last week
Mój komputer przestał działać w zeszłym tygodniu.
I don't know why you gave up yoga
Nie wiem dlaczego zrezygnowałeś z jogi.
I give up
poddaję się
The terrorists gave themselves up
Terroryści się poddali
I gave up on karate
Zrezygnowałem z karate