Level 23 Level 25
Level 24

Learn to negotiate


39 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
wide range of business contexts
szeroka gama kontekstów biznesowych
get down to business
przejść do rzeczy
show of hands
podniesienie rąk
win-win situation
sytuacja, w której każdy wygrywa
Can I have this in writing?
Mogę mieć to na piśmie?
Can we agree to meet half-way?
Możemy zgodzić się spotkać w połowie drogi?
Let's stick to the point.
Trzymajmy się sedna.
Do you have anything to add?
Czy masz coś do dodania?
close the deal
dobić targu
compromise
kompromis
diplomatic person
osoba dyplomatyczna
barely
ledwo
hardly
ledwie
fairly
dość
rather
raczej
relatively
stosunkowo
What did you have in mind?
Co miałeś na myśli?
Actually, we were hoping for 1 million.
Faktycznie, liczyliśmy na 1 mln.
There seems to be a problem
Wydaje się, że jest problem.
You don't seem to be willing to compromise
Nie wydajesz się być skłonnym do kompromisu.
reconvene
wznowić posiedzenie
recap
podsumowanie
contingency
ewentualność
I am hoping that we can reach a consensus today
Miałem nadzieję, że osiągniemy dziś porozumienie.
The partnership is based on mutual respect and understanding
To partnerstwo opiera się na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.
tactful
taktowny
binding contract
wiążący kontrakt
non-negotiable
niepodlegający negocjacjom
unanimous
jednomyślny
face to face
twarzą w twarz
negotiation tactics
taktyki negocjacyjne
Recap your past week
Podsumuj swój miniony tydzień
on condition that
pod warunkiem, że
supposing we decrease the price, what should we expect on your end
przypuśćmy, że zmniejszymy cenę, czego możemy się spodziewać z waszej strony
paid in full
opłacony w całości
Our main concern is time
Naszym głównym zmartwieniem jest czas
Unfortunately, we must decline your offer
Niestety, musimy odrzucić wasza ofertę
We are ready to accept your offer, on one condition.
Jesteśmy gotowi przyjąć waszą ofertę pod jednym warunkiem.
After serious consideration, we are prepared to respond to your proposal.
Po poważnym namyśle, jesteśmy gotowi odnieść się do waszej propozycji