Level 6 Level 8
Level 7

My School


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
classmate
bạn cùng lớp, bạn học
classroom
phòng học
schoolboy
học trò nam
schoolgirl
học trò nữ
schoolyard
sân trường
in the schoolyard
trên sân trường
suburb
ngoại thành
in the suburbs
ở ngoại thành
hide-and-seek
trò chơi trốn tìm
tag
trò chơi đuổi bắt
jump rope
trò chơi nhảy dây
rock-paper-scissors
trò chơi oẳn tù tì
slide
trò chơi cầu trượt
seesaw
trò chơi bập bênh
glass
thuỷ tinh
playtime
giờ ra chơi
at playtime
trong giờ ra chơi
give lessons
giảng bài
take lessons
nghe giảng, học bài
divide
chia
divide sth into sth
chia cái-gì thành cái-gì
make
làm ra, tạo ra
make sth of sth
làm ra cái-gì bằng cái-gì
paint
sơn
paint sth in sth
sơn cái-gì màu-gì
polish
đánh bóng
gather
tập trung lại
fun
vui