Level 41 Level 43
Level 42

Chapter 19 Characters Pinyin


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mou3
ji4
suan4
ji1
si1
li2
shou3
zhan3
lan3
guan3
yuan3
yuan2
yuan2
fu4
zhou1
wei2
xu3
ke1
shu4
zheng4
dui4
zuo4
lou2
fang2
pang2
bian1
huo3
zhan4
cun2
chu4;| chu3