Level 13 Level 15
Level 14

Denaro - pronincia


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
xiaǒ jiě
小姐
qián
yuán
kuài
jiaǒ
Máo
fēn
wèn
yāo
huàn
shōu
rénmín
人民
rénmínbì
人民币
meǐ yuán
美园
yínháng
银行
Zhōngguó yínháng
中国银行
wài guó rén
外国人
meǐguó
美国
Gǎngbì
港币
wàibì
外币
duì huàn dān
兑换单
qiānzì
签字