Level 2
Level 3

41 - 56


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Laszkarisz Mária királyné
, IV. Béla felesége - II. András kérte meg neki.
Lodomér érsek
A Monoszló vagy a Vázsony nemzetségből származó váradi püspök, majd esztergomi érsek (1279-1298). Még váradi püspökként részt vett Árpád-házi Szent Margit csodáinak kivizsgálásában.
Lokietek Erzsébet királyné
(1305 - 1380.). Károly Róbert (I. Károly) magyar király (1308-1342) felesége, I. (Nagy) Lajos király (1342-1382) édesanyja, a XIV. századi magyar politikai és kulturális élet meghatározó szereplője volt.
Ozorai Pipo
Luxemburgi Zsigmond korabeli körmöcbányabeli urburaispán, királyi sókamarák ispánja, A váradi püspökség, majd a kalocsai érsekség kormányzója, szörényi bán -> Sárkány-liga tagja lett.
Róbert érsek
13. sz.i magyar katolikus főpap, Gertrúd királyné híve
Szalkai László érsek
(1475 - 1526) váci püspök, kincstárnok, majd esztergomi érsek és főkancellár. Törökök ellen egy kis csapattal kísérte a királyt, mikor meghalt..
Szapolyai Imre
15.sz.i főúr, királyi helytartó, nádor, horvát-szlavón bán, Hunyadi Mátyás szolgálva emelkedett bárói rangra - tőle kapta a várbirtokát, a tokaji dominiumot
Szapolyai János
I. János (1487- 1540) erdélyi vajda, 1526 és 1540 között Magyarország királya. I. Jánost az 1526. évi székesfehérvári ogy választotta királlyá a Habsburg-házból származó osztrák főherceg, I. Ferdinánd ellenében.
Szécsényi Tamás
Károly Róbert nevezte ki erdélyi vajdává, azért, mert az interregnum idején hűséges maradt hozzá. 1301-ben áll Károly Róbert szolgálatába, 1312-ben a király mellett harcol a rozgonyi csatában.
Szécsi Dénes érsek
Szécsi Dénes (1410 körül - 1465) főpap és politikus, bíboros, esztergomi érsek, nyitrai és egri püspök, Magyarország első prímása volt; 1449-1464 között kancellári hivatalt is viselt. Ő koronázta meg I. Mátyást
Temesvári Pelbárt
(1435 körül -1504) ferences szerzetes (obszerváns ferences), híres hitszónok volt.
Tolnai Mátéapát
(1460. körül - 1535.) pannonhalmi bencés rendbeli főapát, királyi kancelláriánál jegyző. Szolgálataiért adta neki II. Ulászló a pannonhalmi apátságot.
Thuróci János
15. századi történetíró ( Chronica Hungarorum szerzője), a Magyar Királyság protonotariusa (ítélőmestere). Részt vett 1470-ben a turóczi konventen, ahol a világi jegyző posztját töltötte be.
Újlaki Miklós
(1410k - 1477) főúr, macsói bán, erdélyi vajda, bosnyák király, az ország legnagyobb birtokosainak egyike. Birtokai a Szerémségben, a Dunántúlon, a Felvidéken és Szlavóniában voltak. Jajcán koronázták bosnyák királlyá, ahol királyi udvart is tartott.
Vitéz János
(1408 körül - 1472) kancellár, bíboros, esztergomi érsek, Hunyadi László és Mátyás nevelője Janus Pannonius költő nagybátyja. A Hunyadi liga egyik irányítója
Werbőczy István
(1458 - 1541) jogtudós, királyiítélőmester, majd nádor ( a nagyurak később megbuktatták). A Tripatritum - Hármaskönyv - szerzője, melyben a nemesi szokásjogokat összegyüjtötte.