Level 1 Level 3
Level 2

21 - 40


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Druget Vilmos
Főúr, Druget János nádor legidősebb fia. Szepesi és újvári (1327-42), ungi és zempléni (1333-42) ispán, 1333-ban apja helyettese, majd 1334 elejétől haláláig ténylegesen nádor
Ernuszt János
15. századi főúr, bányavállalkozó, körmöci kamaraispán, kincstartó, dalmát, horvát, szlavón bán, Hunyadi Mátyás egyik kegyeltje.
Garai Miklós
nádorOligarcha a 14.-15. században. Horvát-szlavón bán, a Maygar Királyság nádora 1433-as haláláig. Egyik alapítója volt L. Zsigmonddal a Sárkány-ligának.
Gellért, Szent
(977 után-1046. aug. 29.): apát, püspök, vértanú. Imre herceg nevelője, Csanád első püspöke. A Vata-féle pogánylázadásban szenvedett vértanúhalált.
Gertrúd királyné,
II. András felesége. A főurak összeesküvést szőttek ellene és 1213-ban megölik egy vadászaton.
Géza herceg
(1151-1210 előtt) Árpád-házi magyar herceg, trónkövetelő, II. Géza fia
Giskra, Jan
( Jiskra János )cseh-morva származású zsoldosvezér, a 15. század egyik legjelentősebb magyarországi hadvezére, bányavárosok és Kassa főkapitánya. A Felvidéken kisebb várakat építettett ellenséges támadásokkal szemben - Ulászló és Lengyelo.
Gizella bajor hercegnő,
I. István király felesége, ezáltal az utolsó fejedelemasszony és az első magyar királyné. Férje mellett a katolikus egyház támogatója, templomok, várak építtetője. Nevéhez fűződik a magyar koronázási palást elkészítése is.
Gyöngyös Gergely
(1472 - 1531) pálos szerzetes, a rend generálisa, a pálosok rendtörténetének írója. 1520 Pünkösdjén tartott budaszentlőrinci nagykáptalani gyűlésen megválasztották a rend általános perjelének.
Gyula
Kézai Simon szerint Gyula egyike volt a honfoglaló törzsvezéreknek. Később méltóságnév a honfoglalás korabeli kettős fejedelemségben.
Janus Pannonius
(1434- 1472) pécsi püspök 1459-től haláláig, az első név szerint ismert magyar költő és humanista. Mátyás király korában élt. Mátyás nevelője, a magyar humanizmus megteremtője, az egyház első embere volt, politikai vezető Mátyás oldalán.
Jób érsek
esztergomi érsek a 12. században. A kalocsai érsek a királyi prépostságokat ki akarta venni az esztergomi főpap joghatósága alól
Kán László
Erdélyi vajda, egyike a XIII-XIV. század fordulóján élt oligarcháknak. A tőle 1307-ben támogatást kérő I. Ottó királyt elfogta a Szent Koronával együtt, amely utóbbit csak Gentilis bíboros nyomására adott át Károly Róbertnek 1310-ben. 1315-ben, halála után tartománya az uralkodó kezére kerül.
Kézai Simon
Az első név szerint is ismert magyar történetíró. IV. (Kun) László udvari papja volt, szolgarendű vagy kisnemesi családból származott. Észak-Itáliában tanulhatott, Franciaországot és Dél-Itáliát is megjárhatta. 1282-1285-ben írta Gesta Hungarorumát
Kinizsi Pál
(15. sz. eleje - 1494) hadvezér, ispán és országbíró, egyetlen csatát sem vesztett!!! Mátyás halála után Kinizsi Corvin János ellen fordult, s II. Ulászló király mellé állt. Szerdői ostromnál életét vesztette.
Kotromanics István
Az Árpád-ház kihalása utáni zűrzavarban a horvát Subicsok Bosznia nagy részét meghódították. I. István bán 1314-ben meghalt, Károly Róbert király megtörte a Subicsok hatalmát és Boszniát visszaadta II. Kotromanics Istvánnak. 1326-ban meghódította és birtokaihoz csatolta az addig szerb uralom alatt lévő Humot.
Kőszegi Henrik
szlavón bán, tárnokmester volt, a 13-14. századi tartományurak egyike.
Küküllei János
I.Lajos király kegyeltje, királyi kancelláriai jegyző, majd egyházi hivatalt töltött be, Az aradi és egri olvasókanonok, majd zágrábi és székesfehérvári kanonokság tulajdonosa, s haláláig erdélyi kanonok és küküllei főesperes lett, 1358-tól esztergomi kanonok, esztergomi érseki helynök volt.
Lackfi István
14. sz.i főúr, székely ispán, horvát-dalmát bán, ország nádora. Zsigmond távollétében Nápolyi László mellé áltak, sikertelen volt. Garai Miklós és Cillei Hermnan megölte, Zsigmond utólagos ítéletével.
Laskai Osvát
(1450 k-1511) szent Ferenc-rendi minorita szerzetes, a pesti convent főnöke, vikárius, hitszónok. Temesvári Pelbárt dogmatikai enciklopédiáját ő fejezte be, a 3. kötetet sajtó alá rendezte, a 4. pedig teljes egészében az ő munkája.