Level 94 Level 96
Level 95

T Nagu Tallinn U


48 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
üha
continuously
ühikas, ühika, ühikat
hostel (slang) / dorm
uhke, uhke, uhket
proud
ühtlane, ühtlase, ühtlast
homogenous
ühtlasi
at the same time, also
uisk, uisu, uisku
skate n
ükski, ühegi, ühtegi
not (a single) one
üksnes
only, merely
üksteise (gen), üksteist (part)
one another
ülal pidama, ülal pidada, pean ülal
To keep, support
ulatama, ulatada, ulatan
to reach; to pass
ulatuma, ulatuda, ulatun
extend, reach
üldiselt
generally, in general
üldjuhul
generally, mostly
üle
over
üle jääma, üle jääda, jään üle
to be left over
üle pingutama, üle pingutada, pingutan üle
To overstrain oneself
üle saama, üle saada, saan üle
To get over, overcome
üleliia
superfluous
ülemus, ülemuse, ülemust
boss / chief
üles kirjutama, üles kirjutada, kirjutan üles
To write/put down
ülesanne, ülesande, ülesannet
task, assignment
ületama, ületada, ületan
To speed
üleujutus, üleujutuse, üleujutust
flood(ing)
ülevaade, ülevaate, ülevaadet
overview, review
ülim, ülima, ülimat
highest, supreme
üllatav, üllatava, üllatavt
surprising, astonish
üllatus, üllatuse, üllatust
surprise n
ümber
around, round
ümber käima, ümber käia, käin ümber
To deal with
ümberringi
all around
umbisikuline, umbisikulise, umbisikulist
impersonal
ümbritsema, ümbritseda, ümbritsen
To surround
ümbruskond, ümbruskonna, ümbruskonda
surroundings, neighbourhood
umbusklik, umbuskliku, umbusklikku
incredulous
ummik, ummiku, ummikut
traffic jam
unehäire, unehäire, unehäiret
disorder of sleep
uni, une, und
sleep n; dream
unistamine, unistamise, unistamist
dreaming
ürik, üriku, ürikut
historical document
usaldus, usalduse, usaldust
trust, confidence
usk, usu, usku
faith, belief; religion
uskuma, uskuda, usun
to believe
üsna
quite, relatively
uudishimulik, uudishimuliku, uudishimulikku
curious
üür, üüri, üüri
rent (not r word)
uurija, uurija, uurijat
researcher
uusrikas, uusrikasrikka, uusrikasrikast
nouveau-riche