Level 93 Level 95
Level 94

T Nagu Tallinn T


123 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
taara, taara, taarat
tare, package
taas
again (not j word)
taastama, taastada, taastan
to restore, re-establish
taastuma, taastuda, taastun
To be renewed, to be restored
taastuv, taastuva, taastuvat
renewable
tabama, tabada, taban
To catch
tabamus, tabamuse, tabamust
hit
taga ajama, taga ajada, ajan taga
To pursue
taga rääkima, taga rääkida, räägin taga
To gossip
tagajärg, tagajäije, tagajärge
consequence
tagama, tagada, tagan
To guarantee
tagavara, tagavara, tagavara
store, reserves
tagurdama, tagurdada, tagurdan
To back (a car)
tagurpidi
backwards, upsidedown
tähele panema, tähele panna, panen tähele
to notice, to pay attention
tähelepanelik, tähelepaneliku, tähelepanelikku
observant, attentive
tähendus, tähenduse, tähendust
meaning
täiendõpe, täiendõppe, täiendõpet
in-service training
täiesti = täitsa
quite, absolutely
taim, taime, taime
plant
taipama, taibata, taipan
to realize, comprehend
täitma, täita, täidan
to fill
takistama, takistada, takistan
To prevent
taluma, taluda, talun
To bear, tolerate
talupoeg, talupoja, talupoega
peasant
tänu
thanks; thanks to, owing to
taotlema, taotleda, taotlen
To apply for, seek
tarbima, tarbida, tarbin
To consume
tariif, tariifi, tariifi
rate
tarkvara,
software
tarvis olema, tarvis olla, olen tarvis
To needed
tasakaal, tasakaalu, tasakaalu
balance
tasane, tasase, tasast
flat, even; quiet
tasavägine, tasavägise, tasavägist
close (competition)
tase, taseme, taset
level
tasuma, tasuda, tasun
to pay
teaduskond, teaduskonna, teaduskonda
faculty
teelõik, teelõigu, teelõiku
section of road
teener, teenri, teenrit
servant
teenima, teenida, teenin
to earn, to earn, I earn
teenus, teenuse, teenust
service
tegelema, tegel(e)da, tegelen
to do sth, to deal with
tegelik, tegeliku,tegelik ku
actual, real
tegelikult
really, actually
tegevus, tegevuse, tegevust
activity
tegu, teo, tegu
deed, act
tehas, tehase, tehast
factory, plant
tehing, tehingu, tehingut
deal
teine, teise, teist
the second (three forms), other, another
teisejärguline, teisejärgulise, teisejärgulist
second-rate
teistpidi
reversely
tekitama, tekitada, tekitan
To generate
tekkima, tekkida, tek-(k)in
To come into being
telk, telgi, telki
tent
tellis, tellise, tellist
brick
tempel, templi, templit
temple, shrine
teokarp, teokarbi, teokarpi
shell of spiral shape
terav, terava, teravat
sharp
terve = kogu
whole
tervishoid, tervishoiu, tervishoidu
public health
tihe, tiheda, tihedat
dense
tihtipeale
oftentimes
tiib, tiiva, tiiba
wing
tingimata
necessarily
tingimus, tingimuse, tingimust
condition, premise, requisite
tipp, tipu, tippu
top
tõde, tõe, tõtt
truth (t word)
tõeline, tõelise, tõelist
real (t word)
tõestama, tõestada, tõestan
To prove
toetama, toetada, toetan
to support
tõhustama, tõhustada, tõhustan
To make efficient
toime tulema, toime tulla, tulen toime
to cope, to manage
toime, toime, toimet
effect
toimetus, toimetuse, toimetust
activity, affair
toiming, toimingu, toimingut
act, action
toitma, toita, toidan
to feed (word based on food)
tõke, tõkke, tõket: lõkkeid
barrier
tolm, tolmu, tolmu
dust
tõmbama, tõnunata, tõmban
To pull, draw
tööalane, tööalase, tööalast
work-related
töökogemus, töökogemuse, töökogemust
work experience
tooma, tuua, toon
to bring, to-, I-
toonus, toonuse, toonust
tonicity
tööriist, tööriista, tööriista
tool
töötlema, töödelda, töötlen
To process
töövahend, töövahendi, töövahendit
implement
tore, toreda, toredat
great
tõrjuma, tõrjuda, tõrjun
To repel
tõrvik, tõrviku, tõrvikut
flaming torch
tõstma, tõsta, tõstan
to lift; to raise
tõttu
because of, due to (t word)
tõus, tõusu, tõusu
tide, ebb
tragi, tragi, tragi
brist
trepikoda, trepikoja, trepikoda
staircase
trikk, triki, trikki
trick
truu, truu, truud
faithful
truudus, truuduse, truudust
faithfulness, fidelity
tsement, tsemendi, tsementi
cement
tudeng, tudengi, tudengit
university student (t word)
tühi, tühja, tühja
empty
tujukas, tujuka, tujukat
moody
tukkuma, tukkuda, tukun
to doze
tulekahju, tulekahju, tulekahju
fire, blaze
tulekustuti, tulekustuti, tulekustutit
fire extinguisher
tulemus, tulemuse, tulemust
result, outcome
tuletõrje, tuletõrje, tuletõrjet
fire service
tuletõrjuja, tuletõrjuja, tuletõrjujat
fireman
tuli, tule, tuld
fire; light
tulistama, tulistada, tulistan
To shoot
tülitama, tülitada, tülitan
to bother, to-, I-
tülli minema, tülli minna, lähen tülli
To fall out (with)
tulu, tulu, tulu
benefit
tundama, tunda, tunnen
To feel, sense, know
tundmatu, tundmatu, tundmatut
unknown, stranger
tunne, tunde, tunnet
feeling
tunnetus, tunnetuse, tunnetust
sense, feeling, cognition
tunnistus, tunnistuse, tunnistust
certificate
turvaline, turvalise, turvalist
safe, secure
turvalisus, turvalisuse, turvalisust
safety
turvas, turba, turvast
peat
turvavöö, turvavöö, turvavööd
seat belt
tuulutama, tuulutada, tuulutan
To ventilate
tüütu, tüütu, tüütut
annoying, boring