Level 90 Level 92
Level 91

T Nagu Tallinn P


115 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
paak, paagi, paaki
(fuel)tank
paas, pae, paasi
limestone
pääsema, pääseda, pääsen
to escape
päästja, päästja, päästjat
rescuer
päästma, päästa, päästan
to save, to rescue
pael, paela, paela
ribbon
päevakord, päevakorra, päevakorda
agenda
paha, paha, paha
bad
pahaks panema, pahaks panna, panen pahaks
To take offence at, resent
pahameel, pahameele, pahameelt
resentment
pähe tulema, pähe tulla, tulen pähe
To occur, cross one’s mind
pahupidi
inside out
paigutama, paigutada, paigutan
to place
paiku
about (p word)
pakend, pakendi, pakendit
package (single k in word)
palgatõus, palgatõusu, palgatõusu
rise (in salary)
paljas, palja, paljast
naked; bare
paljastama, paljastada, paljastan
To unmask
paljastus, paljastuse, paljastust
exposure
palk, palgi, palki
log
palkama, palgata, palkan
To hire
paraku
unfortunately (not k word)
pärand, pärandi, pärandit
legacy, heritage
parasjagu
just enough
pärast
after, about, because of
pärinema, pärineda, pärinen
to be derived from
päris
quite (p word)
parool, parooli, parooli
password
patarei, patarei, patareid
battery
patt, patu, pattu
sin
peaaegu
almost
peale hakkama, peale hakata, hakkan peale
to begin, to find a use for
pealiskaudne, pealiskaudse, pealiskaudset
superficial
peamiselt
mainly, principally, chiefly
peenar, peenra, peenart
bed (for flowers or vegetables)
pehme, pehme, pehmet
soft
peitma, peita, peidan
to hide, to conceal
pelgalt
merely
peremees, peremehe, peremeest
landlord; owner; master
persoon, persooni, persooni
person
pesa, pesa, pesa
nest
petma, petta, petan
To deceive
pettumus, pettumuse, pettumust
disappointment
pidur, piduri, pidurit
brake
pidutseja, pidutseja, pidutsejat
feaster
pigem
rather
pihlakas, pihlaka, pihlakat
rowan
pihta hakkama, pihta hakata, hakkan pihta
To begin, to make a start (with emphasis)
piin, piina, piina
pain, torment
piirama, piirata, piiran
To limit
piiritletud
delimited
piiritus, piirituse, piiritust
spirit, alcohol
piirkond, piirkonna, piirkonda
neighbourhood
pikaajaline, pikaajalise, pikaajalist
long-term
pikali heitma, pikali heita, heidan pikali
To lie down
pilk, pilgu, pilku
glance
pindala, pind, pind
area
pinge, pinge, pinget
tension
pingelangus, pingelanguse, pingelangust
(sudden) relaxation
pingerida, pingerea, pingerida
league table
pink, pingi, pinki
park bench
pinnas, pinnase, pinnast
soil, ground
pinnavesi, pinnavee, pinnavett
groundwater
pisar, pisara, pisarat
tear
pisike, pisikese, pisikest
little
pistik, pistiku, pistikut
plug
pits, pitsi, pitsi
shot glass
pitsat, pitsati, pitsatit
seal, stamp, signet
poeke, poekese, poekest
small shop
põgenema, põgeneda, põgenen
To flee, escape
põhiline, põhilise, põhilist
main, principal
põhjal
on the basis of
põhjalik, põhjaliku, põhjalikku
thorough
põhjendama, põhjendada, põhjendan
to substantiate, to reason
põhjendus, põhjenduse, põhjendust
motivation, reason
põhjus, põhjuse, põhjust
cause, reason
põikpäine, põikpäise, põikpäist
headstrong, pigheaded
põld, põllu, põldu
field
põletik, põletiku, põletikku
inflammation
põline, põlise, põlist
primeval
poole
towards
poolest
for (what... for)
poolt olema, poolt olla, olen poolt
To be for, be on the side of
poolteist, poolteise, pooltteist
one and a half
pööning, pööningu, pööningut
attic
pöörduma, pöörduda, pöördun
to turn / refer to, to-, I-
põõsas, põõsa, põõsast
bush
poppi tegema, poppi teha, teen poppi
To hooky
põrgu, põrgu, põrgut
hell
põud, põua, põuda
drought
praadima, praadida, praen
to fry
pragu, prao, pragu
slit
praht, prahi, prahti
rubbish, garbage, refuse, scrap, litter
preemia, preemia, preemiat
bonus, prize
preili, preili, preilit
young lady, miss
prügi, prügi, prügi
litter, waste, rubbish
prügimägi, prügimäe, prügimäge
dump (rubbish hill)
pruut, pruudi, pruuti
bride
pudelikork, pudelikorgi, pudelikorki
cork, cap of a bottle
pukseerima, pukseerida, pukseerin
To tow
pult, puldi, pulti
remote control
purjetama, purjetada, purjetan
to sail
puruks viskama, puruks visata, viskan puruks
To throw (down) to pieces
purunema, puruneda, purunen
To break (to pieces)
purustama, purustada, purustan
To smash
püss, püssi, püssi
gun
püsti
upright, erect
püstitama, püstitada, püstitan
To set up, erect
putukas, putuka, putukat
insect
püüdma, püüda, püüan
to try; to catch
puuduma, puududa, puudun
to be missing, to be absent
puudus, puuduse, puudust
disadvantage
puudust tundma, puudust tunda, tunnen puudust
To miss (smb.); be in want (of sth.)
puudutama, puudutada, puudutan
to touch; to concern; to concern
puutuma, puutuda, puutun
to touch; to concern