Level 85 Level 87
Level 86

T Nagu Tallinn K


211 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kääne, käände, käänet
case (in grammar)
käärid, kääride, kääre
scissors
kaas, kaane, kaant
cover n
kaasa
along, with
kaasa tundma, kaasa tunda, tunnen kaasa
to feel sorry for
kaastunne, kaastunde, kaastunnet
compassion
kadakas, kadaka, kadakat
juniper
kade, kadeda, kadedat
envious
kaebama, kaevata, kaeban
to complain, accuse
käes
in smb’s hands
käest
from smb.
kaevandama, kaevandada, kaevandan
To mine
kaevandus, kaevanduse, kaevandust
mine
kägu, käo, kägu
cuckoo
kahetsev, kahetseva, kahetsevat
regretful
kahjulik, kahjuliku, kahjulikku
harmful
kahtlane, kahtlase, kahtlast
suspicious
kahtlema, kahelda, kahtlen
to doubt
käik, käigu, käiku
move, course / passage, alley
kaine, kaine, kainet
sober
kaitsepühak, kaitsepühaku, kaitsepühakut
patron saint
käituma, käituda, käitun
to behave
kaklema, kakelda, kaklen
To fight
kallale tulema, kallale tulla, tulen kallale
To attack, assail
kallama, kallata, kallan
to pour, to empty
kallas, kalda, kallast
seashore; bank
kamber, kambri, kambrit
chamber
kandiline, kandilise, kandilist
angular
kangekaelne, kangekaelse, kangekaelset
stubborn
kangesti = väga
ever so much
kanister, kanistri, kanistrit
canister
kannatama, kannatada, kannatan
to suffer
kannatlik, kannatliku, kannatlikku
patient adj
kannatus, kannatuse, kannatust
suffering
kaotus, kaotuse, kaotust
loss, defeat
käpp, käpa, käppa
paw
kära, kära, kära
noise, clamour
kärbes, kärbse, kärbest
fly
karikas, karika, karikat
cup (trophy), chalice
karjuma, karjuda, karjun
to shout; to yell
kartma, karta, kardan
to be afraid, to fear
käskima, käskida, käsin
to order
kastma, kasta, kastan
to water; to dip
kasu saama, kasu saada, saan kasu
To benefit
kasuks tulema, kasuks tulla, tulen kasuks
To come in handy; do good
kasutajatunnus, kasutajatunnuse, kasutajatunnust
username
katkestus, katkestuse, katkestust
interruption
katma, katta, katan
to cover
kätte (minu kätte)
into smb’s hands
kaudu
though, via, by way of, past
kaup, kauba, kaupa
goods, merchandise
kauplema, kaubel da, kauplen
To trade
kaval, kavala, kavalat
cunning
kavatsema, kavatseda, kavatsen
to intend, to plan
keegi, kellegi, kedagi
somebody, someone
keelama, keelata, keelan
to forbid, to-, I-
keeld, keelu, keeldu
prohibition, ban
keelduma, keelduda, keeldun
To refuse, decline
keha, keha, keha
body
kehtivus, kehtivuse, kehtivust
validity
kehv, kehva, kehva
poor, miserable, sparing, unsatisfactory
kelluke, kellukese, kellukest
bell
kergemeelne, kergemeelse, kergemeelset
flippant
keset
in the middle (t ending)
keskaeg, keskaja, keskaega
the Middle Ages
keskkond, keskkonna, keskkonda
environment
kestma, kesta, kestan
to last
kiht, kihi, kihti
stratum
kihutama, kihutada, kihutan
to race, spin around, rush
kiik, kiige, kiike
swing
kiiver, kiivri, kiivrit
helmet
kilekott, kilekoti, kilekotti
plastic bag
kilu, kilu, kilu
sprat
kindel, kindla, kindlat
sure; secure; concrete
kindlaks jääma, kindlaks jääda, jään kindlaks
to stick to one's opinion
kindlasti
definitely
kindlus, kindluse, kindlust
fortress
kindlustama, kindlustada, kindlustan
To insure; guarantee
kindlustunne, kindlustunde, kindlustunnet
confidence
kindlustus, kindlustuse, kindlustust
insurance
kinnas, kinda, kinnast
glove
kinni hoidma, kinni hoidda, hoian kinni
To hold on to
kinni jooksma, kinni joosta, jooksen kinn
To jam, malfunction
kinni pidama, kinni pidada, pean kinni
To stop
kinnisvara, kinnisvara, kinnisvara
real estate
kinnitama, kinnitada, kinnitan
to confirm; to fasten
kirglik, kirgliku, kirglikku
passionate
kirjaklamber, kirjaklambri, kirjaklambrit
(paper) clip
kirjatäht, kirjatähe, kirjatähte
letter, character
kirurg, kirurgi, kirurgi
surgeon
kirves, kirve, kirvest
axe
kitsi, kitsi, kitsit
stingy, miserly
kiuslik, kiusliku, kiuslikku
spiteful
kivisüsi, kivisöe, kivisütt
coal (stone coal)
klahv, klahvi, klahvi
key
klaviatuur, klaviatuuri, klaviatuuri
keyboard
kodakondsus, kodakondsuse, kodakondsust
citizenship
kogemata
accidentally
kogemus, kogemuse, kogemust
experience (not e word)
koguma, koguda, kogun
to collect (word based on entire)
kogus, koguse, kogust
amount
kohale ilmuma, kohale ilmuda, ilmun kohale
To turn up
kohale jõudma, kohale jõuda, jõuan kohale
to arrive to a place
kohati
at times, here and there
kohta
about
kohtunik, kohtuniku, kohtunikku
referee
kohus, kohtu, kohut
court
kohustuslik, kohustusliku, kohustuslikku
obligatory, mandatory
kõigepealt
first of all
kõikjal
everywhere
köis, köie, köit
горе
kokku hoidma, kokku hoida, hoian kokku
to economize
kokku põrkama, kokku põrgata, põrkan kokku
To collide
kokku puutuma, kokku puutuda, puutun kokku
To be in contact, meet
kokku saama, kokku saada, saan kokku
to get together (ma), to get together (da), I get together
kokkulepe, kokkuleppe, kokkulepet
agreement
kokkuvõte, kokkuvõtte, kokkuvõtet
conclusion; summary
kõlama, kõlada, kõlan
to sound
kõlar, kõlari, kõlarit
(loud)speaker
kõlbama, kõlvata, kõlban
To be fit
kole, koleda, koledat
ugly; terrible
kolima, kolida, kolin
to move, to-, I- (as in relocate)
kolin, kolina, kolinat
clatter, rumble
komme, kombe, kommet
custom, habit, manner
kompaktnc, kompaktse, kompaktset
compact
kõndima, kõndida, kõnnin
to walk (not j word)
kõnet pidama, kõnet pidada, pean kõnet
To make a speech
konservikarp, konservikarbi, konservikarpi
can
konspekt, konspekti, konspekti
lecture notes
kont, kondi, konti
bone (not l word)
koobas, koopa, koobast
cave
koolitus, koolituse, koolitust
training
koondama, koondada, koondan
To make redundant
koopia, koopia, koopiat
copy
koor, koori, koori
choir
koorem, koorma, koormat
load; burden
koormus, koormuse, koormust
workload
kooskõlastatud
co-ordinated
koosnema, koosneda, koosnen
to consist of
koosseis, koosseisu, koosseisu
membership
koostama, koostada, koostan
to compile
koostis, koostise, koostist
composition
koppel, kopli, koplit
paddock
koputama, koputada, koputan
To knock
kõrb, kõrbe, kõrbet
desert
kõrbema, kõrbeda, kõrben
to burn; to scorch
kord, korra, korda
turn, time
korda minema, korda minna, lähen korda
To suceed
korda pidama, korda pidada, pean korda
To maintain/keep public order, patrol
korduv, korduva, korduvat
recurrent, repeated
korral
in (the) case
korraldama, korraldada, korraldan
to organize
korrapärane, korrapärase, korrapärast
regular
korrutama, korrutada, korrutan
To multiply
korsten, korstna, korstnat ~ korstent
chimney
korstnapühkija, korstnapühkija, korstnapühkijat
chimney sweep
kõrvaklapid, kõrvaklappide, kõrvaklappe
earphones
kõrvale hoidma, kõrvale hoida, hoian kõrvale
To avoid, to keep away from the area
kosmos, kosmose, kosmost
cosmos, space
kõuts, kõutsi, kõutsi
tomcat
kõvaketas, kõvaketta, kõvaketast
hard disk
kõvasti
hard adv
kõver, kõvera, kõverat
curved, devious
kraav, kraavi, kraavi
ditch
krohv, krohvi, krohvi
stucco
krunt, krundi, krunti
plot (of land)
kruvikeeraja, kruvi, kruvit
screwdriver
kuid
but (not a word)
kuidagi
somehow, in no way
kuigi
although (not e word)
kujutama, kujutada, kujutan
to imagine, to-, I-
kukkuma, kukkuda, kukun
to fall, to drop
kuld, kulla, kulda
gold
külg, külje, külge
side
küljes
attached to
küllap
probably, perhaps, supposedly
kulu, kulu, kulusid
cost, expense
kuluma, kuluda, kulun
to wear (deteriorate after use)
kulutama, kulutada, kulutan
to spend, to waste
kulutus, kulutuse, kulutust
spend
kumb, kumma, kumba
which (of the two)
kummaline, kummalise, kummalist
strange
kuna
when? (informal), since, because
kunagi
sometime, ever
kunde, kundee, kundet
customer
kuni
until
kunstiteos, kunstiteose, kunstiteost
artwork
kurb, kurva, kurba
sad
kurg, kure, kurge
crane, stork
kuri, kurja, kurja
fierce, angry
kuristik, kuristiku, kuristikku
ravine
kurk, kurgi, kurki
cucumber
kurk, kurgu, kurku
throat
kursis olema, kursis olla, olen kursis
To be in the know
kurv, kurvi, kurvi
curve
kusjuures
and, however
kustuma, kustuda, kustun
to go out / to fade out (of a light)
kustutama, kustutada, kustutan
to delete
kutsuma, kutsuda, kutsun
to call, to call, I call (not h word)
kütt, küti, kütti
hunter
kütus, kütuse, kütust
fuel
kuul, kuuli, kuuli
bullet; ball
kuuldus, kuulduse, kuuldust
rumour
kuulus, kuulsa, kuulsat
famous
kuulutama, kuulutada, kuulutan
To announce, proclaim
kuum, kuuma, kuuma
hot
küünal, küünla, küünalt
candle
kuur, kuuri, kuuri
shed
kuurort, kuurordi, kuurorti
sanatorium, health resort
küüslauk, küüslaugu, küüslauku
garlic
kvoorum, kvoorumi, kvoorumit
quorum