Level 19 Level 21
Level 20

Inventory


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
adjustment
điều chỉnh
automatically
tự động
crucial
then chốt
discrepancy
khác biệt
disturb
làm phiền
install
lắp đặt, cài đặt
liability
nghĩa vụ, trách nhiệm | cái gây khó khăn trở ngại; cái của nợ | ( ...+ to something ) khả năng bị, khả năng mắc, nguy cơ
reflection
ảnh phản chiếu
reflect
phản chiếu, phản ánh, mang lại, suy nghĩ
run
vận hành, thực hiện
scan
xem lướt qua
subtract
trừ đi
tedious
tẻ nhạt, chán
verify
xác thực