Level 5
Level 6

Presentation Software Terms and Definitions


106 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
3-D Chart
3-B Grafik
3-D Surface Chart
3-B Yüzey grafiği
Action Buttons
Eylem düğmeleri
Animation Effects
Animasyon efektleri
Animation Icon
Animasyon simgesi
Animation Preview
Animasyon önizleme
Animations
Animasyonlar
Application Window
Uygulama penceresi
Audience Handouts
Dinleyici notları
AutoShapes
Otomatik şekiller
AutoContent Wizard
Otomatik içerik sihirbazı
AutoLayouts
Otomatik düzenler
Background
Arkaplan
Background Fill
Arkaplan dolgusu
Background Items
Arkaplan öğeleri
Basic Shapes
Temel Şekiller
Blank Presentation
Boş animasyon
Bring Forward
Öne getir
Bring To Front
En öne getir
Bubble Chart
Kabarcık grafiği
Bullets
Madde imleri
Cell
Hücre
Chart
Grafik
Clip Art
Klipart
Clip Art Categories
Klipart kategorileri
Close
Kapat
Column
Sütun
Columns
Sütunlar
Crop Tool
Kesme aracı
Data
Veri
Data Labels
Veri etiketleri
Data Series
Seriler
Datasheet
Veri Sayfası
Doughnut Chart
Halka grafiği
Drag-and-drop
Sürükle ve bırak
Drag-select
Sürükle seç
Drawing Toolbar
Çizim araç çubuğu
Drawing Tools
Çizim araçları
Elapsed Time
Kalan süre
Exit
Çıkış
Fill Effects
Dolgu efektleri
Find
Bul
Font Embedding
Yazıtipi gömme
Font Size
Yazıtipi boyutu
Footer
Altbilgi
Formatting Toolbar
Bizçimlendirme araç çubuğu
Graphics
Grafikler
Handouts
Notlar
Header
Üstbilgi
Hidden Slides
Gizli slaytlar
Legend
Gösterge
Legend Text
Gösterge Metni
Line Chart
Çizgi grafiği
Linking Slides
Bağlı slaytlar
Mouse Pointer
Fare işaretçisi
New
Yeni
Notes Pages
Not sayfaları
Office Assistant
Ofis yardımcısı
Online Presentation
Çevrimiçi sunum
Options
Seçenekler
Order
Sıralama
Outline view
Anahat görünümü
Outlining Toolbar
Anahat araç çubuğu
Pack And Go
Paketle ve gönder
Pack And Go Wizard
Paketle ve gönder sihirbazı
Pen Tool
Kalem aracı
Picture
Resim
Picture Toolbar
Resim araç çubuğu
Pie Chart
Pasta grafiği
Placeholders
Yer tutucular
Presentation
Sunum
Presentation Designs
Sunum tasarımları
Presentation Templates File
Sunum şablon dosyası
Print Range
Yazdırma aralığı
Radar Chart
Radar grafiği
Replace
Değiştir
Resize Handles
Boyutladırma tutamaçları
Rows
Satırlar
Ruler Guides
Klavuz çizgileri
Rulers
Cetvel
Slide Show Menu Icon
Slayt gösterisi menü simgesi
Slide Show View
Slayt gösterisi görünümü
Slide Sorter Toolbar
Slayt sıralama araç çubuğu
Slide Sorter View
Slayt sıralma görünümü
Slide View
Slayt görünümü
Slides
Slaytlar
Speaker's Notes
Konuşmacı notları
Standard Toolbar
Standart araç çubuğu
Status Bar
Durum çubuğu
Shade Styles
Gölge stilleri
Shading
Gölgeleme
Shading Fill
Gölge dolgusu
Shadow
Gölge
Slide Color Scheme
Slayt renk şeması
Slide Icon
Slayt simgesi
Slide Master
Asıl slayt
Select
Seç
Send Backward
Arkaya gönder
Send To Back
En arkaya gönder
Template
Şablon
Thumbnail
Küçük resimler
Title Master
Asıl slat başlığı
Title Slide
Başlık slaydı
Transition
Geçiş
Transition Icon
Geçiş simgesi
Ungrouping Objects
Grubu çöz