Level 7 Level 9
Level 8

różne 8


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Etnologia
to jedna z dyscyplin wchodzących w skład antropologii – nauki o człowieku i jego kulturze, bada obyczaje, kulturę materialną i duchową różnych ludów – mogą to być Aborygeni w dalekiej Australii, ale też Łemkowie na ziemiach polskich, jest nauką, której przedmiotem badań jest człowiek jako społeczny twórca kultury.
INUITA
inaczej eskimos
APOZJOPEZA
nagłe urwanie zdania
SYNESTEZJA
Niekontrolowana zdolność odbierania wrażeń zmysłowych różnego typu przy bodźcu działającym na jeden tylko zmysł, to stan lub zdolność odczuwania przez różne zmysły bodźców charakterystycznych tylko dla jednego zmysłu: np. kolor czerwony budzi skojarzenia z czymś gorącym, niskie tony dają uczucie czegoś miękkiego, a obraz litery lub cyfry powoduje wrażenia kolorystyczne.
parol
(1.1) daw., wojsk. rozpoznawcze, tajne hasło (1.2) daw. słowo honoru (1.3) daw. podwojenie stawki po wygranej, oznaczane przez załamanie karty lub zgięcie jej rogu[1]
grobla
wał ziemny utrzymujący wodę w sztucznym zbiorniku (np. stawie, kanale itp.) lub chroniący przyległy teren przed wylewami na rzece.
truizm
to, co jest oczywiste, powszechnie znane; banał, komunał, frazes(t...)
apopleksja
uszkodzenie tkanki mózgowej spowodowane niedokrwieniem pewnego obszaru mózgu lub pęknięciem naczynia krwionośnego (wylew); udar mózgu
dialektyka
1. nauka ujmująca wszystkie zjawiska we wzajemnym powiązaniu, traktująca rozwój jako walkę wewnętrznych przeciwieństw; 2. sztuka rozumowania i dyskusji polegająca na dochodzeniu do prawdy poprzez ujawnianie sprzeczności tkwiących w pojęciach i sądach; 3. sprzeczności i przeciwieństwa właściwe jakiemuś zjawisku; 4. umiejętność udowadniania swoich racji; argumentacja, tłumaczenie
kolegium
1. grupa osób wspólnie czymś zarządzających, stanowiąca radę, wspólnie pracująca nad czymś; 2. zebranie grupy osób, narada zespołu; 3. szkoła dla młodzieży z domów najczęściej szlacheckich, połączona z internatem (bursą, konwiktem); 4. w średniowieczu: zakład związany z uniwersytetem; od XVI wieku określenie stosowane do szkół średnich prowadzonych najczęściej przez zakonników (zakony pijarów, jezuitów) lub zgromadzenie kanoników; 5. budynek mieszkalny (bursa) dla studentów i profesorów