Level 61 Level 63
Level 62

różne 62


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
umizgi
1. zabiegi mające na celu pozyskanie względów osoby płci odmiennej, starania o czyjąś rękę; flirt, zaloty, konkury, amory, zalecanki; 2. zabiegi mające na celu pozyskanie czyjejś przychylności, czynione dla jakiejś korzyści
deklinacja
1. odmiana rzeczowników, przymiotników, zaimków i liczebników przez przypadki i liczby; 2. odległość kątowa danego punktu na niebie mierzona od płaszczyzny równika niebieskiego
percepcja
złożony proces poznawczy, który prowadzi do odebrania przez człowieka jakichś zjawisk lub procesów, zachodzący wskutek działania określonych bodźców na narządy zmysłowe; postrzeżenie
Transformator
«przyrząd przetwarzający prąd elektryczny na prąd elektryczny o innych parametrach»
pozytywizm
nurt literacki występujący w okresie od powstania styczniowego do lat dziewiećdziesiątych XIX w , głoszący wiarę w postęp, zdobycze nauki, postulujący kulturalną i gospodarczą odbudowę państwa przez pracę u podstaw
Bałwochwalstwo
1. «cześć oddawana bożkom pogańskim» 2. «bezkrytyczne uwielbienie kogoś lub czegoś»
pean
pieśń pochwalna o patetycznym nastroju; hymn
hidżab
(1.1) rodzaj szala lub chusty noszonej głównie przez muzułmanki, zakrywającej głowę, uszy, włosy i szyję, ale pozostawiającej twarz odsłoniętą; (1.2) rel. tradycyjna zasada muzułmańskiego kobiecego i męskiego sposobu ubierania, ale także zachowywania się, zgodna z nakazem religijnej przyzwoitości, cnotliwości bądź skromności
AGONIA
1. stan poprzedzający zgon; konanie; 2. przenośnie: chylenie się ku upadkowi, dogorywanie, koniec(a...)
afekt
«stan uczuciowy o dużej intensywności, zwykle krótkotrwałej, któremu towarzyszą wyraźne symptomy fizjologiczne oraz osłabienie kontroli rozumu nad zachowaniem; silne podniecenie, wzburzenie»