Level 57 Level 59
Level 58

różne 58


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
matryca
1. «forma służąca do odlewania, tłoczenia itp. wielu przedmiotów o tym samym kształcie» 2. «pojedynczy łańcuch DNA lub RNA, z którego informacja genetyczna jest przekazywana do potomnych komórek lub organizmów» 3. «układ tabelaryczny, na którego podstawie określa się zależność logicznej wartości funkcji zdaniowych od wartości logicznej ich argumentów» 4. «wyświetlacz ciekłokrystaliczny, zawierający siatkę ciekłych kryształów, w którym każdej najmniejszej części obrazu (pikselowi) odpowiada jeden tranzystor» 5. «układ półprzewodnikowy zawierający setki tysięcy czujników światła, zamieniających obraz w sygnały elektroniczne»
saldo
1. «stan konta, różnica wynikająca z zestawienia sum przychodu i rozchodu» 2. «zestawienie wyników jakiejś działalności, uwzględniające zarówno sukcesy, jak i porażki»
dielektryk
materiał, który bardzo słabo przewodzi prąd;
etylina
benzyna zmieszana z płynem etylowym w celu podwyższenia jej liczby oktanowej
oktan
bezbarwna ciecz występująca w ropie naftowej
alkan
węglowodór stosowany jako surowiec w przemyśle chemicznym, związek organiczny, występujący w gazie ziemnym, ropie naftowej
Kontyngent
1. «określona ilość czegoś, przydział» 2. «określona w umowach międzypaństwowych maksymalna norma importu, eksportu lub tranzytu, ustanowiona dla niektórych towarów» 3. «jednostki wojskowe jakiegoś państwa pełniące służbę w międzynarodowych siłach zbrojnych» 4. «obowiązkowe świadczenia w naturze dokonywane przez ludność na rzecz państwa, gminy itp.»
tranzyt
1. przejazd osób lub przewóz towarów przez terytorium trzeciego państwa w drodze z jednego do drugiego kraju; 2. w astronomii: a) przejście jednego ciała niebieskiego przez tarczę drugiego ciała niebieskiego; b) przejście ciała niebieskiego przez południk w połowie drogi między wschodem a zachodem, np. tranzyt Słońca ma miejsce w południe
totem
1. «u ludów pierwotnych: zwierzę, roślina lub przedmiot otaczane czcią religijną, będące godłem danej grupy» 2. «figurka, rysunek wyobrażające to zwierzę, tę roślinę lub ten przedmiot» 3. «znak rozpoznawczy zastępu harcerskiego»
wyzuty
całkowicie pozbawiony jakiejś dodatniej cechy, pozytywnych uczuć, emocji