Level 45 Level 47
Level 46

różne 46


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
surdut
1. «długa, obcisła marynarka dwurzędowa, noszona dawniej przez mężczyzn jako strój wieczorowy» 2. «krótki, obcisły płaszcz noszony w XVII–XIX w.»
scysja
konflikt, kłótnia (s...)
wolicjonalny
psychol. oparty na akcie woli, zależny od woli, odnoszący się do niej.
cechy wolicjonalne`
cechy mentalne
Ruchy frykcyjne
ruchy trące narządów płciowych podczas stosunku płciowego
dywersyfikacja
różnicowanie asortymentu produkcji lub usług w celu zmniejszenia ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej
rezonans
1. zjawisko akustyczne polegające na przedłużeniu czasu trwania dźwięku, wywołane działaniem fal odbitych w pomieszczeniu zamkniętym; pogłos; 2. dobra słyszalność dźwięków w pomieszczeniu, zależna od powierzchni odbijających dźwięki; 3. zwielokrotnienie dźwięku; odgłos, echo, podźwięk; 4. przenośnie: czyjaś reakcja na coś; odzew, oddźwięk, echo; 5. w fizyce: zjawisko zachodzące w niektórych układów mechanicznych, elektrycznych, akustycznych lub optycznych, polegająca na szybkim wzroście amplitudy drgań układu, gdy częstotliwość zewnętrznych drgań wymuszających jest równa lub bliska częstotliwości drgań własnych układu; 6. w muzyce: zjawisko wzmocnienia dźwięku spowodowane pobudzeniem ciała sprężystego sąsiadującego ze źródłem dźwięku ciała sprężystego do drgań o tej samej częstotliwości; 7. w psychologii: sposób oddziaływania zdarzenia na psychikę ludzką; 8. w psychologii: bezsłowna komunikacja między ludźmi, pozwalająca poznawać uczucia innych i wczuwać się w nie; 9. w językoznawstwie: ... nosowy - cecha artykulacyjna głoski, która wynika z udziału jamy nosowej w wymawianiu tej głoski; 10. w medycynie: .... magnetyczny: a) metoda diagnostyki wykorzystywana w badaniach ośrodkowego układu nerwowego oraz układu mięśniowego i szkieletowego; b) badanie przeprowadzone tą metodą
dyfrakcja
zjawisko fizyczne dotyczące zmiany kierunku rozchodzenia się fal na krawędzi przeszkody; uginanie się fal
sublimacja
1. przejście substancji ze stanu stałego bezpośrednio w stan gazowy 2. uszlachetnienie, uwznioślenie czegoś 3. jeden z obronnych mechanizmów osobowości polegający na przesunięciu popędu na inny, zastępczy obiekt
interere
interesowac się